ЗАСТУПЉЕНОСТ ПСИХОЛОШКОГ НАСИЉА МЕЂУ АДОЛЕСЦЕНТИМА

Мирослав Ђурић

Апстракт


Циљ овог истраживања је да одговори на питање
која категорија адолесцената, с обзиром на своју досадашњу улогу у
психолошком вршњачком насиљу, јесте најзаступљенија у овом облику
насиља.
Узорак је био пригодни и чинило га је 1719 испитаника узраста
13-18 година, од чега је 718 испитаника мушког, а 1001 је испитаник
женског пола. Од наведеног броја, 533 испитаника су узраста 13-14
година, 547 узраста 15-16 година и 639 испитаника су узраста 17-18
година. У истраживању су испитаници сврставани у једну од четири
категорије (насилници, жртве, неукључени и жртве / насилници).
Истраживање је извршено 2013. године на подручју Републике Српске.
Резултати нашег истраживања су у складу са резултатима бројних
других истраживања и схватањима релевантних стручњака који се баве
проучавањем вршњачког насиља, а могу бити од користи при креирању
превентивних програма чији би циљ био спречавање вршњачког
насиља.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/BPG1601073DJ

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.