UTICAJ SOCIJALNOG KAPITALA NA RAZVOJ DEMOKRATIJE

Stefan Vukojević

Апстракт


U radu se izlaže koncept socijalnog kapitala kao vrednog društvenog resursa
koji se akumulira i razvija kroz aktivnosti organizacija civilnog društva, kako kroz međusobni odnos tako i kroz odnos sa domenom političke vlasti. Civilno društvo je kao institucionalni akter političke participacije u relacionom odnosu prema socijalnom kapitalu, koji opet, u velikoj meri, unapređuje političke, ekonomske i kulturne aspekte društava, kako onih sa konsolidovanom demokratijom i institucijama, tako i onih postkomunističkih društava sa nekonsolidovanom demokratijom. Jačanje i razvijanje civilnog društva utiče
pozitivno na jačanje i razvoj socijalnog kapitala i obrnuto. Sa druge strane, socijalni kapital predstavlja dobar temelj i bazu koja doprinosi uvećanju i jačanju civilnog društva, a samim tim diže se svest građana o političkoj participaciji koja je nužna za razvoj demokratije. Preko opisa normi, mreža i poverenja kao i razlikovanja povezujućeg i premošćujućeg socijalnog kapitala izložiće se sadržinski elementi socijalnog kapitala čijom „upotrebom“ građani i akteri civilnog društva na efi kasan način sarađuju međusobno, kao i sa predstavnicima vlasti, i na taj način doprinose demokratskom razvoju. Postojanost razvijenog socijalnog kapitala omogućava razvoj političke participacije i unapređuje demokratski razvoj.


Кључне ријечи


socijalni kapital, politička participacija, premošćujući socijalni kapital, poverenje, civilno društvo

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/DEFSR1401001V

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.