ПРИМЈЕНА ТРЕЋЕГ ПАНЕВРОПСКОГ КРИТЕРИЈУМА ОДРЖИВОГ ГАЗДОВАЊА ШУМAМA „OДРЖAВAЊE И ПOДСТИЦAЊE ПРOИЗВOДНИХ ФУНКЦИJA ШУМA” НА ПРИМЈЕРУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „КОЗАРА”

Драган Ромчевић

Апстракт


У раду су приказани резултати тестирања паневропског критеријума 3 – Одржавање и подсти-
цање производних функција шума на примјеру Националног парка „Козара”. Индикатори крите-
ријума 3 су: прираст и сјеча, обла грађа, остали производи из шуме (који нису од дрвета), услуге
и шуме обухваћене плановима газдовања. Тестирање је изведено за све прописане индикаторе
наведеног критеријума. Као резултат тестирања добили смо препоруку за законске и институ-
ционалне смјернице, смјернице за планирање газдовања шумама и смјернице за поступке газ-
довања шумама. Тестирањем се закључује да шуме Националног парка „Козара” имају високе
вриједности запремине и запреминског прираста, али да провођење само санитарних сјеча није
довољно за одржавање пребирне структуре ових шума, да се остали производи из шуме ограни-
чено користе, а да услуге које парк пружа треба стално унапређивати и побољшавати.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GSF1929017R

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.