НАЦИОНАЛНИ ПАРК ДРИНА – СМИСАО И ЗНАЧАЈ

Драган Ковачевић

Апстракт


Заштита природе представља скуп мјера и активности усредсређених на спречавање оштећења природе, природних вриједности и природне равно-теже. Оштећења су најчешће посљедица људске активности усљед неусаг-лашености друштвеног развоја и расположивих природних ресурса. Зашти-та природе подразумијева очување биолошке, геолошке и пејсажне разно-врсности као дијела животне средине. Под појмом природе у овом кон-тексту подразумијева се јединство геосфере и биосфере, изложено атмос-ферским промјенама и различитим утицајима као и природна добра и при-родне вриједности које се исказују биолошком, геолошком и пејсажном разноврсношћу. Заштићена природна добра су заштићена подручја, зашти-ћене врсте и заштићени минерали и фосили. Проглашавањем заштићених природних добара директно се штити простор и стварају се основни пре-дуслови за очување природне, биолошке, геолошке и пејсажне разноврсно-сти. Заштићена природна добра су једна од најважнијих оставштина које човечанство може оставити будућим генерацијама.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/KN0118213K

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наcљеђа Републике Српске
Вука Караџића 4 /VI
78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Телефон: +387 (0)51 247 419 
Факс: +387 (0)51 247 545