НАСТАВНИК У ИНДИВИДУАЛНО ПЛАНИРАНОЈ НАСТАВИ

Љиљана Јерковић

Апстракт


У овом раду први пут расвијетље-
не су позиције, стил, функције и ком-
петенције наставника у индивидуално
планираној настави. Апострофиран
је и експлициран њихов међузависан
однос.
Како би обезбиједио оптималну
ангажованост ученика у етапи из-
вођења и евалуације индивидуално
планиране наставе, наставник је у
почетним етапама такве наставе
у претежно субјекатској позицији.
Својим цјелокупним и демократским
ангажовањем доприноси развоју ау-
тентичности индивидуалитета сва-
ког ученика и постизању оптималних
резултата учења у зони наредног ра-
воја.
Наставник у индивидуално пла-
нираној настави остварује бројне
функције. Његове основне функције
су: педагошко-дијагностичка, пла-
нерско-програмерска, водитељско-и-
новаторска и докимолошко-евалуа-
цијска. Пратеће функције настав-
ника које доприносе хуманизацији и
инклузивности процеса индивидуално
планиране наставе, а и успјешнијем
остваривању жељених резултата
такве наставе су: медијаторско-со-
цијализацијска, координаторско-те-
рапеутска и савјетодавно-педагошка
функција.
Компетенције које су неопходне
наставнику за успјешно планирање,
припремање и евалуацију индивидуал-
но планиране наставе, поред општих
су: општестручне (педагошко-психо-
лошке) и ужестручне (методолошке
и дидактичко-методичке). Позиције,
стил рада и функције наставника у
индивидуално планираној настави су
у међузависном односу са његовим
компетенцијама.
У раду је приказан и образложен
цјеловит програм стручног усавр-
шавања наставника за индивидуално
планирану наставу. Утемељен је на
прецизно дефинисаним и мјерљивим
очекиваним исходима који, заправо,
представљају жељене методолошке
и дидактичко-методичке компетен-
ције наставника.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/NSK1802101J

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Контакти:

Сајт: http://www.drustvopedagogars.org

Е-адреса: nasaskola.dprs@gmail.com

Телефон: 00387-51-322-780

 

УПУТСТВО АУТОРИМА!