STRUKTURA NOVOG KURIKULUMA – OTVARANJE PROSTORA ZA KREATIVNOST I STVARALAČKI RAD NASTAVNIKA I UČITELJA

Vlasta Lipovac, Sanja Nikolić

Апстракт


U radu se razmatra teorijski koncept
reformske promene kurikuluma
i odnos nacionalnog i školskog kurikuluma,
te nova struktura školskog
kurikuluma. Cilj rada je da predstavi
koncept obrazovanja usmerenog
na ishode i kompetencije, te na otvaranje
prostora za stvaralački rad
nastavnika i učitelja.
Kvalitet u svetu smatra se najznačajnijim
fenomenom našeg doba, sa
stalnim trendom njegovog poboljšanja.
Reč je o novoj filozofiji življenja.
Vreme koje je pred nama, posmatrajući
sa aspekta obrazovanja,
sve više karakteriše porast potreba
za što kvalitetnijim znanjem. Reformski
pokret strukture novog kurikuluma
donosi važne promene posebno
u shvatanju važnosti kurikuluma.
Proces kreiranja kurikuluma akcent
pomera sa teorijskog modelovanja
na plan prakse i konteksta – društvena
zajednica, škola, razred, porodica.
Reformska promena sa klasičnih
nastavnih planova i programa
na kurikulum predstavlja premeštanje
težišta obrazovnog procesa sa
sadržaja na kompetencije i ishode
obrazovanja, te razvoj sistema evaluacije
i samoevaluacije u obrazo-
vanju i zasnivanje obrazovnih sadržaja
na obrazovnim oblastima.
Predmet ovog rada je sagledavanje
nove strukture plana i programa u
koncept evropskog kvalitetnog obrazovanja.
Osnovni korak u prelasku
kurikularnog koncepta obrazovanja
zasnovanog na ishodima podrazumeva
definisanje ishoda obrazovanja
za znanja, umenja, stavove i
vrednosti koje učenici treba da poseduju
nakon završetka određenog
nivoa obrazovanja, a nastavnikova
funkcija jeste u usmeravanju tog
procesa.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/NSK1901057L

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Контакти:

Сајт: http://www.drustvopedagogars.org

Е-адреса: nasaskola.dprs@gmail.com

Телефон: 00387-51-322-780