СТАВОВИ РОДИТЕЉА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ПРЕМА УЧЕЊУ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Србислава Павлов, Тања Бркљач

Апстракт


У раду су приказани резултати
истраживања које је имало за циљ
да испита ставове родитеља деце
предшколског узраста према учењу
страног језика. Узорак је обухва-
тио 126 испитаника чија деца
похађају ПУ „Драгољуб Удицки” из
Кикинде. Примењен је инструмент
Упитник о ставовима
родитеља деце предшколског уз-
раста према учењу страног језика.
Добијени резултати потврђују
основну хипотезу да родитељи
деце предшколског узраста имају
позитиван став према учењу
страног језика. Испитаници, њих
121 (96%), су се изјаснили да би
највише волели да њихова деца
науче енглески језик. Са „слажем
се”, на тврдњу Дете треба што
раније да почне да учи страни је-
зик одговорило је највише испита-
ника, њих 65 (51,60%), док 57
(45,20%) сматра да би да учење
страног језика требало да буде
део обавезног програма у пред-
школској установи.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/NSK1901079P

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Контакти:

Сајт: http://www.drustvopedagogars.org

Е-адреса: nasaskola.dprs@gmail.com

Телефон: 00387-51-322-780

 

УПУТСТВО АУТОРИМА!