НОВИ ЕКОНОМИСТ

Часопис за економску теорију и праксу,  
Издавач: Факултет пословне економије Бијељина, www.noviekonomist.info