НОВИ ЕКОНОМИСТ

Часопис за економску теорију и праксу,  
Издавач: Факултет пословне економије Бијељина, www.noviekonomist.info

Свеска 12, Бр. 24 (2018): НОВИ ЕКОНОМИСТ


Слика насловнице броја