ДВА СРПСКА ВЕЛИКА ЖУПАНА ИЗ XIV ВИЈЕКА: АЛТОМАН И АНДРИЈА ГРОПА

Аранђел Смиљанић

Апстракт


У овом раду се говори о титули великог жупана и двојици њених носилаца из XIV вијека – Алтоману и Андрији Гропи. У уводном дијелу рада аутор саопштава осврт на титуле жупана и великог жупана, односно њен развојни пут од владарске титуле до локалног достојанства. Централни и највећи дио рада посвећен је навођењу података из живота и активности Алтомана и Андрије Гропе. У том дијелу, поред већ познатих чињеница, аутор доноси нове податке и претпоставке о њиховој улози у оновременим збивањима. Рад завршава покушајем одређивања начина и времена добијања титуле великог жупана Андрије Гропе.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/RAD1622001S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


УПУТСТВА САРАДНИЦИМА
INSTRUCTIONS TO CONTRIBUTORS
 
 У научном часопису Радови објављују се сљедеће категорије чланака:
• оригинални научни рад
• прегледни чланак
• кратки научни рад или претходно саопштење
• научна критика, полемика, осврт
• стручни рад

Уређење рукописа
Рукопис би требaло да садржи:
• наслов рада
• име и презиме аутора и његову e-mail адресу
• научну титулу, научно (стручно) звање аутора (уколико их је стекао)
• назив институције у којој је аутор запослен
• апстракт и кључне ријечи на језику на којем је рад написан
• текст рада
• списак коришћене литературе (евентуално, и извора)
• резиме
 
Техничка упутства
• наслов рада – великим словима, болд, величина слова 12
• име и презиме аутора, звање, e-mail, институција – у горњем лијевом углу, болд, величина слова 12, проред 1.0
• апстракт (до 10 редова), кључне ријечи (до 10), списак литературе, резиме (до 1/10 текста) – величина слова 11, проред 1.0
• текст рада – величина слова 12, проред 1.5
• напомене (фусноте) – величина слова 10, једнострук (single) проред
 
Навођење критичког апарата – цитирање
• име и презиме аутора – курент (обична слова)
• наслов књиге – italic (курзив)
• назив часописа – italic (курзив)
• наслов чланка из часописа – курент (обична слова)
• наслов зборника радова – italic (курзив)
• наслов рада из зборника радова – курент (обична слова)
• назив новина – italic (курзив)
• наслов текста у новинама – курент (обична слова)
 
Списак литературе требaло би да садржи све библиографске податке:
• књига – презиме и име аутора, наслов, издавач, мјесто и година издања
• часопис – презиме и име аутора чланка, назив цитираног чланка, назив часописа, годиште и број, издавач, мјесто и година издања, странице цитираног чланка
• зборник радова – презиме и име аутора рада, наслов цитираног рада, наслов зборника радова, издавач, мјесто и година издања, странице цитираног рада
• новине – презиме и име аутора, наслов цитираног прилога, назив новина, годиште и број, мјесто и датум издања, странице
• цитирање са World Wide Web – пуна адреса и датум приступа страници (у загради)
 
Рок за слање рукописа
• до 15. марта (за прву свеску у току године)
• до 15. септембра (за другу свеску у току године)
 
Рецензије
Сваки рукопис рецензирају два анонимна рецензента. Рукопис ће бити објављен уколико обје рецензије буду позитивне.
Категоризацију рукописа врши Редакција, на основу приједлога рецензената.
 
Адреса
Рукописи (пожељно већ лекторисани) достављају се у електронској форми и у два штампана примјерка, на адресу:
• Филозофски факултет Редакција Радова Булевар војводе Петра Бојовића 1А 78 000 Бања Лука Република Српска, Босна и Херцеговина
• radovi.ffbl@unibl.rs
• Телефон Редакције: +387 51/ 322 780, 322 790, 323 530, www.radoviff.org
• Рукописи се не враћају
 
ISSN 1512-505 X
e-ISSN 2303-5595