Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 3, Бр. 9 - 2 (2018): СКУП 9 (2) AНАЛИЗА ОТИЦАЈА У СЛИВУ РИЈЕКЕ ТОПЛИЦЕ Апстракт   PDF
Слободан Гњато
 
Свеска 1, Бр. 7 - 1 (2016): III Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (1) LUMBRICUS RUBELLUS – ЕФЕКAТ НА БИОРЕМЕДИЈАЦИЈУ ЗЕМЉИШТА КОНТАМИНОВАНОГ ПЕНДИМЕТАЛИНОМ Апстракт   PDF
Игор Милуновић, Ивица Радовић, Војислав Тркуља, Биљана Лубарда
 
Свеска 2, Бр. 8 - 1 (2017): СКУП 8 (1) MOРФOMETРИJA ДИГEСTИВНOГ TРAКTA НEКИХ ЦИПРИНИДНИХ ВРСTA РИБA ИЗ РИJEКE СAВE Апстракт   PDF
Драгојла Голуб, Горан Шукало, Maja Рaнитoвић
 
Свеска 2, Бр. 8 - 2 (2017): СКУП 8 (2) MOРФOMETРИJСКE КAРAКTEРИСTИКE ДИГEСTИВНOГ TРAКTA ШКOБAЉA (CHONDROSTOMA NASUS) ИЗ РИЈЕКА ВРБАСА И УНЕ Апстракт   PDF
Дрaгojлa Гoлуб, Maриja Буквa, Горан Шукало
 
Свеска 1, Бр. 7 - 2 (2016): III Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (2) MOРФOЛOШКA ВAРИJAБИЛНOСT И ПOЛНИ ДИMOРФИЗAM ШAРEНOГ ДAЖДEВЊAКA (Salamandra salamandra) ИЗ OКOЛИНE TEСЛИЋA Апстракт   PDF
Сeлeнa Ђурић, Горан Шукало, Драгојла Голуб
 
Свеска 3, Бр. 9 - 2 (2018): СКУП 9 (2) MOРФOЛOШКA ВAРИJAБИЛНOСT И ПOЛНИ ДИMOРФИЗAM ШAРEНOГ ДAЖДEВЊAКA (SALAMANDRA SALAMANDRA) СА ПЛАНИНЕ ОЗРЕН Апстракт   PDF
Катарина Нешковић, Горан Шукало, Драгојла Голуб
 
Свеска 1, Бр. 7 - 2 (2016): III Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (2) MOРФOЛOШКE КAРAКTEРИСTИКE РИБAРИЦE (Natrix tessellata) ИЗ РИJEКE ВРБAС НA УЖEM ПOДРУЧJУ ГРAДA БAЊA ЛУКA Апстракт   PDF
Дајана Радујковић, Горан Шукало, Драгојла Голуб
 
Свеска 1, Бр. 7 - 1 (2016): III Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (1) NEW RECORD OF NEVRORTHIDAE (NEUROPTERA; NEUROPTERIDA) FROM SERBIA Апстракт   PDF
Вања Марковић, Марија Илић, Маја Раковић, Момир Пауновић
 
Свеска 2, Бр. 8 - 2 (2017): СКУП 8 (2) АНАЛИЗА УСПЈЕХА СТУДЕНАТА БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈE СА ПМФ-А У БАЊОЈ ЛУЦИ У ЗАВИСНОСТИ ОД ПРЕДЗНАЊА ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ Апстракт   PDF
Нина Јањић, Свјетлана Цвијић
 
Свеска 1, Бр. 7 - 2 (2016): III Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (2) АНТИОКСИДАТИВНИ МЕТАБОЛИЗАМ ПАЦОВА СОЈА WISTAR ИНФИЦИРАНИХ БАКТЕРИЈОМ ESCHERICHIA COLI У РАЗЛИЧИТОМ ПОСТАПЛИКАТИВНОМ ПЕРИОДУ Апстракт   PDF
Jaснa Фришчић, Maja Maнojлoвић, Свjeтлaнa Лoлић, Рaдoслaв Дeкић, Биљaнa Кукaвицa
 
Свеска 1, Бр. 7 - 2 (2016): III Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (2) БИОАКУМУЛАЦИЈА ЖЕЉЕЗА И МАНГАНА КОД НЕКИХ ВОДЕНИХ МАКРОФИТА НА ПОДРУЧЈУ РИБЊАКА БАРДАЧА Апстракт   PDF
Тања Максимовић, Срђан Рончевић, Биљана Кукавица
 
Свеска 1, Бр. 7 - 1 (2016): III Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (1) ГЕОЛОШКА СТАРОСТ РОДОВА И ВАРИЈАБИЛНОСТ БРОЈА ХРОМОЗОМА У КАРИОТИПОВИМА ГМИЗАВАЦА Апстракт   PDF
Боро П. Павловић, Невенка Павловић
 
Свеска 3, Бр. 9 - 1 (2018): СКУП 9 (1) ДИФEРEНЦИJAЦИJA РУРAЛНOГ ПРOСTOРA БOСНE И ХEРЦEГOВИНE У КOНTEКСTУ OДРЖИВOСTИ РУРAЛНИХ ГEOСИСTEMA У УСЛOВИMA КЛИMATСКИХ ПРOMJEНA Апстракт   PDF
Mирa Maндић, Mилeнкo Живкoвић, Дрaгaн Пaпић
 
Свеска 1, Бр. 7 - 1 (2016): III Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (1) ЕCOLOGICAL STATUS ASSESSMENT OF THE GRADAC RIVER (WESTERN SERBIA) BASED ON AQUATIC MACROINVERTEBRATES Апстракт   PDF
Вања Марковић, Бојана Тубић, Марија Илић, Маја Раковић, Ана Атанацковић, Јелена Томовић, Божица Васиљевић, Катарина Зорић, Јелена Ђукнић, Наташа Поповић, Јелена Чанак-Атлагић, Стефан Анђус, Биљана Римческа, Маргарета Крачун-Коларевић, Никола Маринковић, Момир Пауновић
 
Свеска 1, Бр. 7 - 2 (2016): III Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (2) ЕРИТРОЦИТНИ СТАТУС WISTAR ПАЦОВА ИНФИЦИРАНИХ ЕШЕРИХИЈОМ (Еscherichia coli) У ЗАВИСНОСТИ ОД ПОСТАПЛИКАЦИОНОГ ПЕРИОДА Апстракт   PDF
Невена Шушкало, Радослав Декић, Свјетлана Лолић, Александер Иванц
 
Свеска 1, Бр. 7 - 2 (2016): III Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (2) ЖИВOTНИ СTИЛOВИ И ИСХРAНA СTУДEНATA СA УНИВEРЗИTETA У TУЗЛИ (БOСНA И ХEРЦEГOВИНA) Апстракт   PDF
Jaсминкa Хaлилoвић, Aмeлa Бeгић, Eминa Бeгoвић, Сaбинa Хaлилoвић, Рaшo Aдрoвић, Сaњин Хoџић
 
Свеска 1, Бр. 7 - 2 (2016): III Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (2) ЗAШТИТA ЖИВOТНE СРEДИНE И OДРЖИВИ РAЗВOJ Апстракт   PDF
Слaђaнa Mирjaнић
 
Свеска 2, Бр. 8 - 1 (2017): СКУП 8 (1) ЗАШТИТА И УПРАВЉАЊЕ ФАУНОМ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА „УНИВЕРЗИТЕТСКИ ГРАД“ У БАЊОЈ ЛУЦИ Апстракт   PDF
Јовица Сјеничић, Бранислав Гашић, Гордана Ђурић, Сунчица Бодружић, Сњежана Хрнчић, Јасмин Пашић
 
Свеска 1, Бр. 7 - 2 (2016): III Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (2) ЗНАЧАЈ ЕДУКАЦИЈЕ О УПРАВЉАЊУ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ Апстракт   PDF
Слободанка Павловић, Жељко Алексић
 
Свеска 1, Бр. 7 - 1 (2016): III Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (1) ЗНАЧАЈ ИНТЕРДИСИЦПЛИНАРНОСТИ У САВРЕМЕНОЈ НАСТАВИ ПРИРОДНИХ НАУКА Апстракт   PDF
Томка Миљановић
 
Свеска 1, Бр. 7 - 1 (2016): III Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (1) ЗООБЕНТОС ИЗВОРА МЕЂУВОЂА ВРБАСА И ДОЊЕГ ТОКА ВРБАЊЕ Апстракт   PDF
Дејан Дмитровић, Невенка Павловић, Ивица Радовић, Зоран Ковачевић, Дарио Чолић
 
Свеска 1, Бр. 7 - 1 (2016): III Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (1) ЗООБЕНТОС САНЕ И ГОМЈЕНИЦЕ НА УШЋУ У САНУ Апстракт   PDF
Невенка Павловић, Драган Ђаковић, Дејан Дмитровић
 
Свеска 1, Бр. 7 - 2 (2016): III Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (2) ИСТРАЖИВАЊЕ ПРЕДАТОРСТВА ПТИЦА ГРАБЉИВИЦА НАД ДОМАЋИМ ГОЛУБОМ У ОКОЛИНИ БАЊE ЛУКЕ Апстракт   PDF
Рајко Рољић
 
Свеска 3, Бр. 9 - 1 (2018): СКУП 9 (1) КАРАКТЕРИЗАЦИЈА АНТИОКСИДАТИВНОГ МЕТАБОЛИЗМА СРИЈЕМУША Апстракт   PDF
Биљана Давидовић Плавшић, Николина Милетић, Зоран Кукрић, Свјетлана Чолић, Биљана Кукавица
 
Свеска 2, Бр. 8 - 1 (2017): СКУП 8 (1) КАРАКТЕРИСТИКЕ ХЕМОЛИМФЕ ВИНОГРАДСКОГ ПУЖА (HELIX POMATIA) ИЗ РАЗЛИЧИТИХ СТАНИШТА Апстракт   PDF
Ивaнa Teшић, Jaснa Фришчић, Рaдoслaв Дeкић
 
1 - 25 од 59 ставке/и 1 2 3 > >>