RAZLIKE U FUNKCIONALNIM SPOSOBNOSTIMA DEČAKA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA NAKON PRIMENE POSEBNO PROGRAMIRANOG TRANSFORMACIONOG PROCESA

Nebojša Mitrović, Dalibor Stević

Апстракт


Cilj ovoga istraživanja je bio provera uticaja i efekta posebnog tretmana kinezioloških
aktivnosti zasnovanog na taekvondo sportu na funkcionalne sposobnosti dečaka mlađeg
školskog uzrast.Na uzorku od 91 ispitanika starosti 11 godina (+/- 6 meseci), podeljenih u tri
grupe – eksperimentalnu, prvu kontrolnu i drugu kontrolnu grupu sprovedena su
funkcionalna testiranja. Eksperimentalna grupa je podvrgnuta programiranom vežbanju za
razvoj funkcionalnih sposobnosti, kontrolna grupa (KI) radila je po ustaljenom nastavnom
planu i programu predviđenom za školsku godinu od strane Ministarstva prosvete i kulture
uz dodatne sportske aktivnosti (fudbal, košarka, rukomet, odbojka) u školskim sekcijama, dok
je kontrolna grupa (KII) radila samo po nastavnom planu i programu predviđenom za
školsku godinu od strane Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske. Kineziološki
program koji je primenjen na eksperimentalnoj grupi trajao je32 časa, a sve u svrhu
poboljšanja navedenih sposobnosti. Dobijeni rezultati pokazuju da su ispitanici
eksperimentalne grupe postigli dobre rezultate u redukciji aerobne i anaerobne sposobnosti.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/SIZ0117060M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


UPUTSTVO ZA AUTORE

Časopis Sport i Zdravlje publikuje radove iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i dodirnih biomedicinskih, humanistickih, društvenih i prirodnih nauka, sa neobjavljenim rezultatima naucčnih istraživanja i novim empirijskim iskustvima. Dostavljen rukopis koji nije pripremljen u skladu sa uputstvom za autore bice odmah vraćen autoru na doradu. Autor je u potpunosti odgovoran za sadržaj i leksiku rada. Svi radovi podležu recenziji.

KATEGORIZACIJA RADOVA
Casopis objavljuje clanke, polemike, osvrte, tematske bibliografije, patente, izveštaje i vesti o naucnim i strucnim skupovima i slicne dokumente znacajne za oblast fizickog vaspitanja i sporta. Kategoriju clanka odreduju recenzent i Redakcija.
Recenzirani radovi se svrstavaju u sljedece kategorije:
• izvorni naucni clanak,
• pregledni clanak,
• prethodno saopštenje,
• referat na naucnom/strucnom skupu, pozivno predavanje i saopštenje,
• naucna kritika, polemika, osvrt,
• strucni clanak.

RUKOPIS RADA
Rukopis treba da se preda na srpskom jeziku, napisan cirilicnim / latinicnim pismom i na engleskom jeziku, vrsta slova Times New Roman, velicina slova 11, razmak izmedu redova single. Rukopis rada obuhvata: opremu rukopisa, tekst, fusnote, citiranu literaturu, priloge (tabele, slike, grafikone i sl.).


TEKST
Dužina teksta ogranicena je na 10 štampanih strana, format papira A4, margine 2 cm. Generalno tekst treba da bude napisan u sledecim poglavljima: Uvod, Metod, Rezultati sa diskusijom, Zakljucak.
U tekstu rada citirana literatura se navodi prema APA sistemu (videti: Publication Manual of the American Psychological Association, www.apastyle.org) navodenjem autora i godine na koje se navod odnosi.


LITERATURA
Uz tekst rada navodi se popis iskljucivo onih dela koja se citiraju u radu. Radovi se citiraju prema APA sistemu (videti: Publication Manual of the American Psychological Association; www.apastyle. org). Popis otpoceti na novoj strani (iza teksta) pod naslovom Literatura, sa kontinuiranom paginacijom arapskim ciframa.
 
Radove slati na adresu:
Časopis ,,Sport i Zdravlje”
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Stambulčić bb
71420 Pale, BiH
ili elektronski na e-mail:
dekanffk@hotmail.com
ffvs@hotmail.com
milomirtrivun@gmail.com