PROGRAM OBUKE SKIJANJA SKI ŠKOLE VUČKO

Dejan Ćeremidžić

Апстракт


Cilj ovog rada je bio da se predstavi program obuke skijanja ski škole “Vučko” sa posebnim
osvrtom na tipične greške koje se pojavljuju u obuci tehnike skijanja i vježbe kojim je najlakše
izvršiti korekcije istih. Sekundarni cilj je bio da se utvrdi uticaj navedenog programa rada na
skijašku izvedbu polaznika ski škole Vučko. Na početku istraživanja polaznici ski škole su
demonstrirali osnovne elemente skijaške tehnike: spust pravo, pluženje sa zaustavljanjem, klinasti
zaokret sa i bez uboda štapa, osnovni zavoj, zaokret ka padini, vijuganje u uskom i širokom
hodniku. Tehnika polaznika ocjenjena je od strane trojice ispitivača (profesori sa ISIA
licencama). Uzorak ispitanika su djeca 12 do 13 godina starosti koja skijaju plužnom tehnikom.
Po završetku obuke alpskog skijanja svi ispitanici demonstrirali su osam navedenih elemenata
skijaške tehnike ispred trojice nezavisnih ispitivača.Analiza rezultata pokazala je napredak u svih
osam elemenat skijaške tehnike. Svi ispitanici u sa plužne tehnike prešli na veći nivo skijaške
tehnike (paralelno skijanje). Osnovni skijaški stav, kontrola brzine i balansa, brzina prelaska iz
jednog zavoja u drugi, položaj skija u zavoju su elementi na kojima je obraćena posebna pažnja.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/SIZ0118005C

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


UPUTSTVO ZA AUTORE

Časopis Sport i Zdravlje publikuje radove iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i dodirnih biomedicinskih, humanistickih, društvenih i prirodnih nauka, sa neobjavljenim rezultatima naucčnih istraživanja i novim empirijskim iskustvima. Dostavljen rukopis koji nije pripremljen u skladu sa uputstvom za autore bice odmah vraćen autoru na doradu. Autor je u potpunosti odgovoran za sadržaj i leksiku rada. Svi radovi podležu recenziji.

KATEGORIZACIJA RADOVA
Casopis objavljuje clanke, polemike, osvrte, tematske bibliografije, patente, izveštaje i vesti o naucnim i strucnim skupovima i slicne dokumente znacajne za oblast fizickog vaspitanja i sporta. Kategoriju clanka odreduju recenzent i Redakcija.
Recenzirani radovi se svrstavaju u sljedece kategorije:
• izvorni naucni clanak,
• pregledni clanak,
• prethodno saopštenje,
• referat na naucnom/strucnom skupu, pozivno predavanje i saopštenje,
• naucna kritika, polemika, osvrt,
• strucni clanak.

RUKOPIS RADA
Rukopis treba da se preda na srpskom jeziku, napisan cirilicnim / latinicnim pismom i na engleskom jeziku, vrsta slova Times New Roman, velicina slova 11, razmak izmedu redova single. Rukopis rada obuhvata: opremu rukopisa, tekst, fusnote, citiranu literaturu, priloge (tabele, slike, grafikone i sl.).


TEKST
Dužina teksta ogranicena je na 10 štampanih strana, format papira A4, margine 2 cm. Generalno tekst treba da bude napisan u sledecim poglavljima: Uvod, Metod, Rezultati sa diskusijom, Zakljucak.
U tekstu rada citirana literatura se navodi prema APA sistemu (videti: Publication Manual of the American Psychological Association, www.apastyle.org) navodenjem autora i godine na koje se navod odnosi.


LITERATURA
Uz tekst rada navodi se popis iskljucivo onih dela koja se citiraju u radu. Radovi se citiraju prema APA sistemu (videti: Publication Manual of the American Psychological Association; www.apastyle. org). Popis otpoceti na novoj strani (iza teksta) pod naslovom Literatura, sa kontinuiranom paginacijom arapskim ciframa.
 
Radove slati na adresu:
Časopis ,,Sport i Zdravlje”
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Stambulčić bb
71420 Pale, BiH
ili elektronski na e-mail:
dekanffk@hotmail.com
ffvs@hotmail.com
milomirtrivun@gmail.com