VALJANOST TESTOVA SPECIFIČNIH VJEŠTINA U FUDBALU I NJIHOVA PRIMJENA U EVALUACIJI I KONTROLI TRENINGA

Slavko Dragosavljević, Željko Sekulić, Nikola Ilić

Апстракт


Cilj ovog istraživanja je bilo utvrđivanje valjanosti testova specifičnih vještina u fudbalu. Uzorak je bio sastavljen od 80 fudbalera muškog pola uzrasta 13-16 godina (M=15,1 god; s=1,1; raspon=3,83; min=13; max=16,83). Određena je valjanost 12 testova fudbalskih vještina iz SoccerTutor Skill Tester baterije testova. Prvo je utvrđena kriterijska valjanost testova, odnosno istovremena valjanost kao poseban tip kriterijske valjanosti. Koeficijent istovremene valjanosti je obuhvatio korelacije rezultata testova i rezultata subjektivne sudijske procjene. Statističku značajnu povezanost sa kriterijem pokazalo je 8 od ukupno 13 varijabli. To su bili testovi za procjenu kotrole lopte u kretanju, specifične agilnosti u fudbalu, i po jedan test specifične kontrole lopte i test za procjenu elevacijske preciznosti dodavanja. Konstrukt valjanost testova je utvrđena primjenom metode razlike između poznatih grupa. U ovom radu ispitanici su grupisani u tri grupe (dominantni, dobri, slabi) na osnovu subjektivne trenerske procjene. Na osnovu rezultata analize varijanse utvrđena je statistički značajna razlika između grupa na osnovu rezultata 6 testova. To su testovi slalom sa loptom, slalom bez lopte, osmice sa loptom, dugo dodavanje, trčanje sa loptom povratno i žongliranje stopalima.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/SIZ0118020D

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


UPUTSTVO ZA AUTORE

Časopis Sport i Zdravlje publikuje radove iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i dodirnih biomedicinskih, humanistickih, društvenih i prirodnih nauka, sa neobjavljenim rezultatima naucčnih istraživanja i novim empirijskim iskustvima. Dostavljen rukopis koji nije pripremljen u skladu sa uputstvom za autore bice odmah vraćen autoru na doradu. Autor je u potpunosti odgovoran za sadržaj i leksiku rada. Svi radovi podležu recenziji.

KATEGORIZACIJA RADOVA
Casopis objavljuje clanke, polemike, osvrte, tematske bibliografije, patente, izveštaje i vesti o naucnim i strucnim skupovima i slicne dokumente znacajne za oblast fizickog vaspitanja i sporta. Kategoriju clanka odreduju recenzent i Redakcija.
Recenzirani radovi se svrstavaju u sljedece kategorije:
• izvorni naucni clanak,
• pregledni clanak,
• prethodno saopštenje,
• referat na naucnom/strucnom skupu, pozivno predavanje i saopštenje,
• naucna kritika, polemika, osvrt,
• strucni clanak.

RUKOPIS RADA
Rukopis treba da se preda na srpskom jeziku, napisan cirilicnim / latinicnim pismom i na engleskom jeziku, vrsta slova Times New Roman, velicina slova 11, razmak izmedu redova single. Rukopis rada obuhvata: opremu rukopisa, tekst, fusnote, citiranu literaturu, priloge (tabele, slike, grafikone i sl.).


TEKST
Dužina teksta ogranicena je na 10 štampanih strana, format papira A4, margine 2 cm. Generalno tekst treba da bude napisan u sledecim poglavljima: Uvod, Metod, Rezultati sa diskusijom, Zakljucak.
U tekstu rada citirana literatura se navodi prema APA sistemu (videti: Publication Manual of the American Psychological Association, www.apastyle.org) navodenjem autora i godine na koje se navod odnosi.


LITERATURA
Uz tekst rada navodi se popis iskljucivo onih dela koja se citiraju u radu. Radovi se citiraju prema APA sistemu (videti: Publication Manual of the American Psychological Association; www.apastyle. org). Popis otpoceti na novoj strani (iza teksta) pod naslovom Literatura, sa kontinuiranom paginacijom arapskim ciframa.
 
Radove slati na adresu:
Časopis ,,Sport i Zdravlje”
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Stambulčić bb
71420 Pale, BiH
ili elektronski na e-mail:
dekanffk@hotmail.com
ffvs@hotmail.com
milomirtrivun@gmail.com