UTICAJ KVALITATIVNOG IZVOĐENJA VATERPOLO ŠKARA NA JAČINU IZBAČAJA LOPTE U USLOVIMA NARUŠENE HOMEOSTAZE

Bojan Guzina, Goran Grahovac, Milomir Trivun

Апстракт


Na uzorku od 25 vaterpolista različitog kvalitativnog nivoa izvršena je procjena značaja kvaliteta „škara“ na jačinu bacanja vaterpolo lopte u uslovima optimalnog stanja aktuelne muskulature, kao i nakon pojave lokalnog zamora te procjena maksimalne sile ispitanika ostvarene prilikom simulacije suta primjenom klasicne dinamometrije. Tehniku ispitanika vrednovala je grupa eksperata dodjelom ocjena u rasponu od 5 do 10. Na osnovu ekspertskih ocjena uzorak je podjeljen u tri kvalitativne grupe: uslovno majstori (4 ispitanika), prosječni vaterpolisti (16 ispitanika) i uslovno početnici (5 ispitanika). Uvidom u dobijene rezultate statističke analize u potpunosti je potvrđena pretpostavka da zamor manje posledice ostavlja kod najkvalitetnijih takmičara. Realizovani nivoi značajnosti, naime, bili su niži od teorijskog limita (Sig.<,05) samo u subuzorcima tehnički prosječnih i najslabijih vaterpolista, dok su u grupi najkvalitetnijih ispitanika razlike izostale. Iako je i kod najjače grupe preciznost u prosjeku opala gotovo za jednu petinu (za oko 19%), ta promjena nije bila dovoljna da bi se proglasila i statistički signifikantnom. U grupi prosječnih i grupi početnika, relativni pad dužine bacanja je bio čak i niži nego u najjačoj grupi (15,99% u srednjoj grupi i 18,4% u najslabijoj), ali je ta promjena, zbog značajno nižih početnih vrijednosti (dobijenih u pretestu) bila ocjenjena kao statistički značajna.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/SIZ0118029G

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


UPUTSTVO ZA AUTORE

Časopis Sport i Zdravlje publikuje radove iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i dodirnih biomedicinskih, humanistickih, društvenih i prirodnih nauka, sa neobjavljenim rezultatima naucčnih istraživanja i novim empirijskim iskustvima. Dostavljen rukopis koji nije pripremljen u skladu sa uputstvom za autore bice odmah vraćen autoru na doradu. Autor je u potpunosti odgovoran za sadržaj i leksiku rada. Svi radovi podležu recenziji.

KATEGORIZACIJA RADOVA
Casopis objavljuje clanke, polemike, osvrte, tematske bibliografije, patente, izveštaje i vesti o naucnim i strucnim skupovima i slicne dokumente znacajne za oblast fizickog vaspitanja i sporta. Kategoriju clanka odreduju recenzent i Redakcija.
Recenzirani radovi se svrstavaju u sljedece kategorije:
• izvorni naucni clanak,
• pregledni clanak,
• prethodno saopštenje,
• referat na naucnom/strucnom skupu, pozivno predavanje i saopštenje,
• naucna kritika, polemika, osvrt,
• strucni clanak.

RUKOPIS RADA
Rukopis treba da se preda na srpskom jeziku, napisan cirilicnim / latinicnim pismom i na engleskom jeziku, vrsta slova Times New Roman, velicina slova 11, razmak izmedu redova single. Rukopis rada obuhvata: opremu rukopisa, tekst, fusnote, citiranu literaturu, priloge (tabele, slike, grafikone i sl.).


TEKST
Dužina teksta ogranicena je na 10 štampanih strana, format papira A4, margine 2 cm. Generalno tekst treba da bude napisan u sledecim poglavljima: Uvod, Metod, Rezultati sa diskusijom, Zakljucak.
U tekstu rada citirana literatura se navodi prema APA sistemu (videti: Publication Manual of the American Psychological Association, www.apastyle.org) navodenjem autora i godine na koje se navod odnosi.


LITERATURA
Uz tekst rada navodi se popis iskljucivo onih dela koja se citiraju u radu. Radovi se citiraju prema APA sistemu (videti: Publication Manual of the American Psychological Association; www.apastyle. org). Popis otpoceti na novoj strani (iza teksta) pod naslovom Literatura, sa kontinuiranom paginacijom arapskim ciframa.
 
Radove slati na adresu:
Časopis ,,Sport i Zdravlje”
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Stambulčić bb
71420 Pale, BiH
ili elektronski na e-mail:
dekanffk@hotmail.com
ffvs@hotmail.com
milomirtrivun@gmail.com