PROMENE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA 11 I 12 GODINA NAKON PRIMENE SADRŽAJA GIMNASTIKE-AKROBATIKE

Dušan Mićović, Dalibor Fulurija, Tatjana Ćeremidžić

Апстракт


Populaciju iz koje je uzorak izveden čine učenici osnovnih škola u Kosovskoj Mitrovici, muškog pola, starih 11 i 12 godina. Ukupan uzorak od 104 ispitanika bio je podeljen na dva subuzorka. Prvi subuzorak su 52 ispitanika obuhvaćeni redovnom nastavom fizičkog vaspitanja, dva puta sedmično, i trenažnim radom, tri puta sedmično, za realizaciju akrobatike u dodatnoj nastavi fizičkog vaspitanja (eksperimentalna grupa ispitanika). Drugi subuzorak je 52 ispitanika obuhvaćen samo redovnom nastavom fizičkog vaspitanja, dva puta sedmično (kontrolna grupa ispitanika). Rezultati istraživanja su pokazali da su ispitanici eksperimentalne grupe, u odnosu na kontrolnu grupu u eksperimentalnom periodu postigli značajno bolje rezultate u svim testovima za procenu motoričkih sposobnosti. Dok statistički značajan doprinos realizovanih programskih sadržaja imaju u testovima za procenu repetitivne snage i segmentarne brzine.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/SIZ0118055M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


UPUTSTVO ZA AUTORE

Časopis Sport i Zdravlje publikuje radove iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i dodirnih biomedicinskih, humanistickih, društvenih i prirodnih nauka, sa neobjavljenim rezultatima naucčnih istraživanja i novim empirijskim iskustvima. Dostavljen rukopis koji nije pripremljen u skladu sa uputstvom za autore bice odmah vraćen autoru na doradu. Autor je u potpunosti odgovoran za sadržaj i leksiku rada. Svi radovi podležu recenziji.

KATEGORIZACIJA RADOVA
Casopis objavljuje clanke, polemike, osvrte, tematske bibliografije, patente, izveštaje i vesti o naucnim i strucnim skupovima i slicne dokumente znacajne za oblast fizickog vaspitanja i sporta. Kategoriju clanka odreduju recenzent i Redakcija.
Recenzirani radovi se svrstavaju u sljedece kategorije:
• izvorni naucni clanak,
• pregledni clanak,
• prethodno saopštenje,
• referat na naucnom/strucnom skupu, pozivno predavanje i saopštenje,
• naucna kritika, polemika, osvrt,
• strucni clanak.

RUKOPIS RADA
Rukopis treba da se preda na srpskom jeziku, napisan cirilicnim / latinicnim pismom i na engleskom jeziku, vrsta slova Times New Roman, velicina slova 11, razmak izmedu redova single. Rukopis rada obuhvata: opremu rukopisa, tekst, fusnote, citiranu literaturu, priloge (tabele, slike, grafikone i sl.).


TEKST
Dužina teksta ogranicena je na 10 štampanih strana, format papira A4, margine 2 cm. Generalno tekst treba da bude napisan u sledecim poglavljima: Uvod, Metod, Rezultati sa diskusijom, Zakljucak.
U tekstu rada citirana literatura se navodi prema APA sistemu (videti: Publication Manual of the American Psychological Association, www.apastyle.org) navodenjem autora i godine na koje se navod odnosi.


LITERATURA
Uz tekst rada navodi se popis iskljucivo onih dela koja se citiraju u radu. Radovi se citiraju prema APA sistemu (videti: Publication Manual of the American Psychological Association; www.apastyle. org). Popis otpoceti na novoj strani (iza teksta) pod naslovom Literatura, sa kontinuiranom paginacijom arapskim ciframa.
 
Radove slati na adresu:
Časopis ,,Sport i Zdravlje”
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Stambulčić bb
71420 Pale, BiH
ili elektronski na e-mail:
dekanffk@hotmail.com
ffvs@hotmail.com
milomirtrivun@gmail.com