EFEKTI VEŽBANJA PO MODELU ŠKOLICE SPORTA PEDAGOŠKOG FAKULTETA NA PROMENE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA KOD DECE

Nebojša Mitrović, Dalibor Stević

Апстракт


Predškolski uzrast odlikuje intezivan razvoj motoričkih sposobnosti, gde je prvo akcenat na brzini i koordinaciji dok se izdržljivost, snaga, preciznost, fleksibilnost i ravnoteža nešto kasnije razvijaju. Uzorak ispitanika obuhvatio je 80 ispitanika uzrasta od 5 do 6 godina (+/- 6 meseci), koji su polno bili ravnomerno zastupljeni. Svi ispitanici su u trenutku procene motoričkih sposobnosti bili polaznici grupa JU Dječiji vrtić „ Čika Jova Zmaj“ iz Bijeljine (Kontrolna grupa) i Školice sporta Pedagoškog fakulteta (Eksperimentalna grupa). Razlike su ispoljene u četiri varijable i to sve u korist eksperimentalne grupe: Poligon natraške, Skok u dalj iz mesta, Pretklon u sedu raznožno, Podizanje trupa za 60 s. Predškolski uzrasta predstavlja senzitivni period za razvoj motorike kod svakog deteta, i neaktivnost u ovom periodu ostavlja negativne posledice u kasnijem životnom dobu.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/SIZ0118065M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


UPUTSTVO ZA AUTORE

Časopis Sport i Zdravlje publikuje radove iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i dodirnih biomedicinskih, humanistickih, društvenih i prirodnih nauka, sa neobjavljenim rezultatima naucčnih istraživanja i novim empirijskim iskustvima. Dostavljen rukopis koji nije pripremljen u skladu sa uputstvom za autore bice odmah vraćen autoru na doradu. Autor je u potpunosti odgovoran za sadržaj i leksiku rada. Svi radovi podležu recenziji.

KATEGORIZACIJA RADOVA
Casopis objavljuje clanke, polemike, osvrte, tematske bibliografije, patente, izveštaje i vesti o naucnim i strucnim skupovima i slicne dokumente znacajne za oblast fizickog vaspitanja i sporta. Kategoriju clanka odreduju recenzent i Redakcija.
Recenzirani radovi se svrstavaju u sljedece kategorije:
• izvorni naucni clanak,
• pregledni clanak,
• prethodno saopštenje,
• referat na naucnom/strucnom skupu, pozivno predavanje i saopštenje,
• naucna kritika, polemika, osvrt,
• strucni clanak.

RUKOPIS RADA
Rukopis treba da se preda na srpskom jeziku, napisan cirilicnim / latinicnim pismom i na engleskom jeziku, vrsta slova Times New Roman, velicina slova 11, razmak izmedu redova single. Rukopis rada obuhvata: opremu rukopisa, tekst, fusnote, citiranu literaturu, priloge (tabele, slike, grafikone i sl.).


TEKST
Dužina teksta ogranicena je na 10 štampanih strana, format papira A4, margine 2 cm. Generalno tekst treba da bude napisan u sledecim poglavljima: Uvod, Metod, Rezultati sa diskusijom, Zakljucak.
U tekstu rada citirana literatura se navodi prema APA sistemu (videti: Publication Manual of the American Psychological Association, www.apastyle.org) navodenjem autora i godine na koje se navod odnosi.


LITERATURA
Uz tekst rada navodi se popis iskljucivo onih dela koja se citiraju u radu. Radovi se citiraju prema APA sistemu (videti: Publication Manual of the American Psychological Association; www.apastyle. org). Popis otpoceti na novoj strani (iza teksta) pod naslovom Literatura, sa kontinuiranom paginacijom arapskim ciframa.
 
Radove slati na adresu:
Časopis ,,Sport i Zdravlje”
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Stambulčić bb
71420 Pale, BiH
ili elektronski na e-mail:
dekanffk@hotmail.com
ffvs@hotmail.com
milomirtrivun@gmail.com