ПРЕФЕРЕНЦИЈЕ ДЕЦЕ МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА ПРЕМА ЛОГОРОВАЊУ

Жељко Рајковић, Владимир Милетић, Драган Бранковић

Апстракт


Млађи школски узраст прате бурне промене, негативне појаве, са израженим негативним последицама које могу довести и до трајних деформација. Логоровање представља значајну могућност за организовање дела наставе физичког васпитања. За његову организацију неопходан је позитиван став од стране школског система, родитеља и њихове деце, што је представљало предмет овог истраживања. Узорак у овом истраживању сачињавали су 252 ученика трећег и четвртог разреда, две основне школе из Београда. Као инструмент истраживања коришћен је упитник ликертовог типа о преференцијама деце према логоровању. Више од четири петине анкетираних ученика изражава жељу да учествује на логоровању. Скоро трећини испитиване популације главни мотив је чист боравак у природи, а више од трећине логоровање се највише допада због боравка у природи. Најомиљеније локације су морска обала, речна обала и шума. Више од половине анкетираних ученика преферира одлазак на логоровање са групом вршњака, док се нешто мање од половине опредељује за боравак на логоровању са родитељима. Од програмских садржаја, ученицима су најомиљенији: спортске игре, пливање, спортови на води и пешачење. Значај добијених резултата је вишеструко користан са становишта организације, што омогућава ефикаснију и дугорочнију добит коју природа пружа.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/SIZ0118073R

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


UPUTSTVO ZA AUTORE

Časopis Sport i Zdravlje publikuje radove iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i dodirnih biomedicinskih, humanistickih, društvenih i prirodnih nauka, sa neobjavljenim rezultatima naucčnih istraživanja i novim empirijskim iskustvima. Dostavljen rukopis koji nije pripremljen u skladu sa uputstvom za autore bice odmah vraćen autoru na doradu. Autor je u potpunosti odgovoran za sadržaj i leksiku rada. Svi radovi podležu recenziji.

KATEGORIZACIJA RADOVA
Casopis objavljuje clanke, polemike, osvrte, tematske bibliografije, patente, izveštaje i vesti o naucnim i strucnim skupovima i slicne dokumente znacajne za oblast fizickog vaspitanja i sporta. Kategoriju clanka odreduju recenzent i Redakcija.
Recenzirani radovi se svrstavaju u sljedece kategorije:
• izvorni naucni clanak,
• pregledni clanak,
• prethodno saopštenje,
• referat na naucnom/strucnom skupu, pozivno predavanje i saopštenje,
• naucna kritika, polemika, osvrt,
• strucni clanak.

RUKOPIS RADA
Rukopis treba da se preda na srpskom jeziku, napisan cirilicnim / latinicnim pismom i na engleskom jeziku, vrsta slova Times New Roman, velicina slova 11, razmak izmedu redova single. Rukopis rada obuhvata: opremu rukopisa, tekst, fusnote, citiranu literaturu, priloge (tabele, slike, grafikone i sl.).


TEKST
Dužina teksta ogranicena je na 10 štampanih strana, format papira A4, margine 2 cm. Generalno tekst treba da bude napisan u sledecim poglavljima: Uvod, Metod, Rezultati sa diskusijom, Zakljucak.
U tekstu rada citirana literatura se navodi prema APA sistemu (videti: Publication Manual of the American Psychological Association, www.apastyle.org) navodenjem autora i godine na koje se navod odnosi.


LITERATURA
Uz tekst rada navodi se popis iskljucivo onih dela koja se citiraju u radu. Radovi se citiraju prema APA sistemu (videti: Publication Manual of the American Psychological Association; www.apastyle. org). Popis otpoceti na novoj strani (iza teksta) pod naslovom Literatura, sa kontinuiranom paginacijom arapskim ciframa.
 
Radove slati na adresu:
Časopis ,,Sport i Zdravlje”
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Stambulčić bb
71420 Pale, BiH
ili elektronski na e-mail:
dekanffk@hotmail.com
ffvs@hotmail.com
milomirtrivun@gmail.com