Uloga odbora za reviziju u kontroli integriteta finansijskih izveštaja

Mile Stanišić

Апстракт


Nadzorni odbor javnog akcionarskog društva mora obrazovati odbor za reviziju. Odbor za reviziju ima najmanje tri člana, od kojih najmanje jedan član mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom o reviziji ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva. Odbor za reviziju pomaže nadzornom odboru u nadzoru integriteta finansijih izveštaja. On brine o pitanjima materijalnosti, računovodstvih politika, politika o prevarama, o transparentnosti i pravilnosti obelodanjivanja finansijskih izveštaja. Nadzorna uloga odbora za reviziju je posebno značajna za tržišta kapitala čija stabilnost zavisi od pouzdanih, transparentnih i objektivnih finansijskih informacija kao podrške efikasnom i efektivnom procesu alociranja kapitala od strane investitora.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1501017S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071