REVIZIJA JAVNOG SEKTORA, FUNKCIONISANjE I FINANSIRANjE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Milovan Bojić

Апстракт


Funkcionisanje jedinica lokalne samouprave opredjeljuje
ukupno funkcionisanje javne sektora u jednom društvu.
Uspješno funkcionisanje jedinica lokalne samouprave počiva
na osnovnim principima funkcionisanja javnog sektora kao što
su: regularnost, odgovornost, ekonomičnost, efikasnost,
efektivnost, pravičnost, jednakost i transparentnost i dobrim
upravljačkim praksama karakterističnim za upravljanje javnim
sektorom.
Veoma važnu ulogu u pogledu uspješnog funkcionisanja
jedinica lokalne samouprave ima revizija javnog sektora.
Angažman revizije javnog sektora u jedinicama lokalne
samouprave može se posmatrati kao angažman interne revizije
i kao angažman eksterne revizije u institucionalnoj formi
vrhovne revizijske institucije. Relevantni standardi revizije
ukazuju na potrebu koordiniranog djelovanja interne i eksterne
revizije u javnom sektoru kako bi na taj način resursi revizije
racionalno koristili, a efekti rada revizije bili prepoznatljivi.
Institut revizije kroz revizijske angažmane interne revizije i
eksterne revizije može biti u funkciji uspješnog funkcionisanja
i finansiranja jedinica lokalnih samouprava.
Cilj rada je da se afirmiše uloga revizije javnog sektora u
pogledu uspostavljanja funkcionalne, kvalitetne, efikasne i
efektivne, lokalne uprave u Republici Srpskoj. Ovaj rad će
prikazati prisustvo revizije u jedinicama lokalne samouprave u
Republici Srpskoj, rezultate revizijskih angažmana, i ukazati
na nužnost korišćenja rezultata revizije u pogledu jačanja
finansijskog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave u
Republici Srpskoj.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1801028B

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071