Mјесто локалне самоуправе у систему подјеле власти

Сандра Павић Шавија

Апстракт


Начело подјеле власти данас представља
један од темељних принципа правне државе. Задатак подјеле
власти јесте спречавање злоупотребе власти. Данас се
подјела власти не може посматрати само као хоризонтална
подјела, него она подразумијева и вертикалну подјелу
власти, у смислу нужности расподјеле послова између
централних и нецентралних органа власти. Чињеница да се
државни послови врше преко централне и нецентралне
власти, међутим, не доводи у питање очување јединства
државне власти. Децентрализација се може остварити путем
преношења одређених државних послова на ниже
нецентралне органе. У том случају, пренијети послови
постају изворна надлежност нецентралних органа. Други
начин децентрализације остварује се путем тзв. делегације
односно повјеравањем одређених државних послова
недржавним органима, при чему ти послови и даље остају у
надлежности централних органа власти. И у једном и у
другом случају обављање пренијетих односно повјерених
послова подлијеже контроли од стране централне власти.
Локална самоуправа се појављује као нужна одбране
демократије и као један од најдјелотворних инструмената у
спречавању самовоље централне власти. С друге стране,
неопходно је наћи праву мјеру самосталности локалне
самоуправе, а како би се спријечиле евнтуалне злоупотребе
од стране локалне власти. Због тога је нужно да преношење
овлаштења на локалне органе власти буде праћено
адекватним инструмнтима контроле локалне самоуправе.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1801119P

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071