Značaj modela trostruke spirale za inovacije u društvu zasnovanom na znanju

Dijana Savić Božić

Апстракт


Model trostruke spirale se koristi kao izvor
inspiracije za programe usmjerene na podsticanje inovacija. On
se razvija u čitavom rasponu kreiranja politika, nezavisno od
konteksta koji određuju različite okvirne uslove za promovisanje
inovacija. Cilј rada je da analizira ulogu i značaj modela
trostruke spirale za inovacije. Prema modelu trostruke spirale,
univerziteti, industrija i vlada jednako doprinose privlačenju
inovacija u društvu zasnovanom na znanju. Jedinstvena
karakteristika ovog modela je produblјivanje odnosa (izolovanih,
bilateralnih, trilateralnih i multilateralnih) između tri
institucionalna područja - univerzitet, industrija, vlada. Ovaj rad
predstavlјa koncept sistema trostruke spirale kao analitički
konstrukt koji sistematizuje klјučne karakteristike interakcija
univerziteta i industrije u format „sistema inovacija“ definisan u
teoriji sistema kao skup komponenti, odnosa i funkcija. Ovaj
konceptualni okvir nudi široku perspektivu za razumjevanje
izvora i puteva razvoja inovacija. Sistemi trostruke spirale
definišu kako se novi režimi pojavlјuju kroz kreativnu obnovu i
pružaju novi uvid u dinamiku inovacija.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1901014S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071