AKTERI MOBINGA U VOJNOJ SREDINI

Radomir Čolaković, Jelena Čolaković Lončar

Апстракт


U radu opisujemo, prvi put na ovim prostorima, psihološke profile aktera mobinga u vojnoj sredini. Akteri mobinga u vojnoj sredini su nešto specifičniji profili ličnosti nego u civilnom sektoru. Do sada se uglavnom govorilo o moberu i žrtvi mobinga. Mober je psihopatske strukture ličnosti i najčešće je na komandnom formacijskom mjestu, ali to nije pravilo. Žrtva mobinga je najčešće na nižem formacijskom mjestu u vojnoj hijerahiji i uglavnom su to potčinjeni članovi kolektiva.
Žrtve su u najvećem broju slučajeva, među najsposobnijim, najstručniji u okviru formacijskog mjesta i svog VES-a1. Motivisani su za vojni poziv i imaju visok motiv za postignućem. Vole svoj posao i reaguju na stimulativne mjere. To su starješine koje izazivaju zavist kolega, pošteni, koji se strogo drže vojnih propisa. U svom radnom vijeku su, zbog svojih rezultata, više puta nagrađivani i pohvaljivani. Na povjerenim poslovima i radnim zadacima, ispoljavaju pedantnost u radu, poštuju rokove izvršenja zadataka, striktno se drže vojnih propisa, inovacija u radu i samoinicijativnosti. Posebno je interesantan još jedan profil, koji spada u aktere mobinga, a koji do sada nije spominjan u teoriji i praksi: to su imitatori mobera. Oni predstavljaju „sigurnosni kordon“ mobera, grupu za podršku. Uglavnom su to, psihološki gledano, jednostavne strukture ličnosti. Kada uđu u „posao imitatora“, tada često svoja zapažanja prevode na jezik sopstvenog interesa. Njima se dozvoljavaju povremena odstupanja u vojničkom ponašanju. Među imitatorima mobera ima starješina, koji su u prošlosti imali vojničkih „grijehova“, tako da ih mober zaista „drži u šaci“. Rad je koristan za vojne psihologe, a naročito starješine na komandnim pozicijama, koji na osnovu iznijetih činjenica, mogu lako da prepoznaju aktere mobinga u vojnom kolektivu i da na osnovu tih saznanja preduzmu adekvatne mjere prevencije.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/STED1901085C

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


U časopisu će biti objavljivani radovi naučnog i stručnog karaktera, na službenim jezicima BiH i na engleskom jeziku, iz više različitih naučnih oblasti: ekonomije, menadžmenta, prava, informacionih tehnologija i računarstva, industrijskog inženjerstva, energetske efikasnosti, zaštite životne sredine, zelene energije, materijala, hemijskog inženjerstva i tehnologija, grafičkih tehnologija, psihologije, adragogije i pedagogije.

Glavni i odgovorni urednik: doc. dr Dejan Kojić, prorektor za naučno istraživački rad, Despota Stefana Lazarevića bb, Banja Luka, email: stedjournal@gmail.com, tel.: +387 51 378 300, mob: +381 66 253 217