ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ ЧИСТОЋЕ У ПРОИЗВОДЊИ И ПРОМЕТУ ХРАНЕ

Бојан ГОЛИЋ, Тања ИЛИЋ, Весна КАЛАБА, Милијана ГОЛИЋ, Слободанка ДЕЛИЋ

Апстракт


Правилником о критеријумима микробиолошке чистоће прописују се
критеријуми микробиолошке чистоће и учесталост контроле опреме, уређаја, прибора,
радних површина, радне одјеће и руку радника у производњи и промету у објектима и
средствима превоза која долазе у контакт с храном, у којима постоји ризик од појаве и ширења
заразне болести. Просторије у којима се послује храном, превозна средства, предмети, прибор
и опрема који долазе у контакт с храном морају се редовно чистити и дезинфиковати како би
се избјегла свака опасност од контаминације, а храна и особље морају бити под редовним
надзором. Особље које рукује храном мора одржавати висок степен личне хигијене и бити
обучено у погледу захтјева у вези хигијене хране.
Циљ испитивања је био да се утврди стање микробиолошке чистоће у производњи и промету
хране у објектима и средствима превоза која долазе у контакт с храном.
Као материјал за испитивање кориштени су узорци брисева опреме, уређаја, прибора, радних
површина, радне одјеће и руку радника поријеклом из објеката за производњу и промет хране,
ресторана и других угоститељских објеката у којима се служи храна, објеката у области
васпитања, образовања и социјалне заштите (објекти за смјештај лица) и средстава превоза
која долазе у контакт с храном. Испитана су 3393 узорка достављена у оквиру самоконтроле
и службене контроле током 2017. године. За микробиолошко испитивање узорака брисева
кориштене су стандардне BAS ISO методе.
Проценат узорака брисева који није задовољавао одредбе Правилника о критеријумима
микробиолошке чистоће у 2017. години износио је 5,20%. У односу на укупан број испитаних
узорака, 4,70% узорака незадовољавајуће је због повећаног броја микроорганизама, а 1,40%
због повећаног броја ентеробактерија. Патогени микроорганизми Salmonella spp. и Listeria
monocytogenes нису доказани ни у једном узорку бриса. Највећи проценат незадовољавајућих
узорака био је у категорији „руке особа у додиру са храном“ и износи 7,30%.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/VETJ1901051G

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Обим и политика часописа

Ветеринарски журнал Републике Српске је покренут 2001. године како би истраживачи и стручњаци код нас и у региону и широм свијета могли да објављују своја истраживања и радове. Часопис је посвећен унапређењу и ширењу научних сазнања о ветеринарским наукама и сродним академским дисциплинама. Ветеринарски журнал Републике Српске је отвореног приступа, рецензирани научни часопис ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске ”Др Васо Бутозан” Бања Лука, Република Српска/БиХ, посвећен објављивању оригиналних научних радова, прегледних радова, мини прегледних радова, кратких комуникација, стручно-техничких извјештаја, приказ случаја и писма уреднику. Ветеринарски журнал Републике Српске објављује се на српском и енглеском језику, у годишњим волуменима који се састоје од два броја, на моделу Open Access који омогућава високу видљивост радова. Ветеринарски журнал Републике Српске је индексиран као национални часопис. Сваки рукопис биће обрађен од стране два рецензента који пружају квалитетну уредничку обраду. Упутства за пријављивање рукописа, припрему рада, процедуру рецензије и све остале детаље доступна су на страницама часописа. Ова страница ће ауторе упутити корак по корак кроз процес пријављивање (Упутство за ауторе).

Ветеринарски журнал Републике Српске је часопис отвореног приступа. Сви радови могу се бесплатно преузети и користити у складу са Creative Commons Attribution 4.0 International License(CC BY 4.0).

 

Scope and Policy of the Journal

Veterinary Journal of Republic of Srpska was launched in 2001 to offer researchers and professionals in the region and worldwide a place to publish their research findings and work. The Journal is devoted to the advancement and dissemination of scientific knowledge concerning veterinary sciences and related academic disciplines. Veterinary Journal of Republic of Srpska is an open access, peer-reviewed scientific journal published by the PI VETERINARY INSTITUTE REPUBLIC OF SRPSKA „Dr. VasoButozan“ BANJA LUKA, Republic of Srpska/B&H, and dedicated to the publication of full research papers, reviews articles, mini review articles, short communications, technical reports, case reports and letters to the Editor. Veterinary Journal of Republic of Srpskais published in Serbian and English, in yearly volumes comprising two issues, on an Open Access model which allows high visibility of articles. Veterinary Journal of Republic of Srpskais indexed as a national journal. Each manuscript will be handled by two reviewers providing quality editorial processing. The instructions for manuscript submission, paper preparing, peer-review procedure and all other details are available on the Journal homepage. This site will guide Authors stepwise through the submission process (Author Guidelines).

Veterinary Journal of Republic of Srpskais an Open Access Journal. All articles can be downloaded free of charge and used in accordance with the Creative Commons Attribution 4.0 International License(CC BY 4.0).

 

Импресум часописа/Impressum of journal

 

УПУТСТВО АУТОРИМА/INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

 

Контакт/Contact

Главни уредник/Editor inChief

Проф.др Драго Н. Недић / Dr. Drago Nedić, PhD, FullProfessor

ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“, Бања Лука, Република Српска, БиХ
Бранка Радичевића 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387-51-229-210

Факс: +387-51-229-242
Е-mail: drago.nedic@virs-vb.com
Web: www.virs-vb.com

Последњи број: 

http://virs-vb.com/волумен-xviii-2018-број-2/