МИКРОБИОЛОШКИ КРИТЕРИЈУМИ У ПРОИЗВОДЊИ ПАСТЕРИЗОВАНОГ МЛИЈЕКА

Бојан ГОЛИЋ, Милијана ГОЛИЋ, Тања ИЛИЋ

Апстракт


Критеријум хигијене процеса је микробиолошки критеријум који се
примјењује на процес производње и прераде хране и указује на правилно функционисање
производног процеса тако што представља вриједност контаминације изнад које се
предузимају корективне мјере како би се одржала хигијена процеса. Пастеризовано млијеко
је производ добијен термичком обрадом сировог млијека на температури 63°C у трајању од
30 минута или 72°C у трајању од 15 секунди. Пастеризација има два циља, први је
уништавање свих патогених микроорганизама, други да се смањи број сапрофитских
микроорганизама, чиме се продужава рок трајања, а да при томе не дође до промјене
нутритивно биолошке вриједности млијека.
Циљ рада је да се на основу резултата испитивања пастеризованог млијека на критеријуме
хигијене у процесу производње, сагледа безбједност пастеризованог млијека и услови
хигијене у процесу производње, као и да се изради предлог препоручених микроорганизама
на које треба вршити испитивање у процесу производње пастеризованог млијека.
Узорци пастеризованог млијека су поријеклом из мљекаре која врши откуп млијека са
територије Републике Српске, а узорковани су у шестомјесечном периоду (јануар-јун), у
оквиру самоконтроле и службене контроле. За микробиолошко испитивање сировог млијека,
кориштене су стандардне BAS ISO методе.
Резултати испитивања пастеризованог млијека у односу на критеријум хигијене у процесу
производње задовољавајући су у односу на Правилник о микробиолошким критеријумима
за храну. Резултати самоконтроле на препоручене микробиолошке критеријуме у процесу
добијања пастеризованог млијека, који су дати у Водичу за примјену микробиолошких
критеријума за храну, задовољавајући су у односу на налаз Listeria monocytogenes, Salmonella
spp. и коагулаза позитивних стафилокока, а незадовољавајући за број микроорганизама.
Резултати службене контроле у процесу производње пастеризованог млијека
незадовољавајући су због повећаног броја микроорганизама у 12,50% узорака. Број
микроорганизама већи од 105CFU/ml имало је 22,20% узорака пастеризованог млијека у
оквиру властите и службене контроле. Испитивање пастеризованог млијека у самоконтроли
процеса производње треба вршити на ентеробактерије и број микроорганизама, а при
интерпретацији резултата користити препоручене граничне вриједности из Водича за
примјену микробиолошких критеријума за храну.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/VETJ1901090G

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Обим и политика часописа

Ветеринарски журнал Републике Српске је покренут 2001. године како би истраживачи и стручњаци код нас и у региону и широм свијета могли да објављују своја истраживања и радове. Часопис је посвећен унапређењу и ширењу научних сазнања о ветеринарским наукама и сродним академским дисциплинама. Ветеринарски журнал Републике Српске је отвореног приступа, рецензирани научни часопис ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске ”Др Васо Бутозан” Бања Лука, Република Српска/БиХ, посвећен објављивању оригиналних научних радова, прегледних радова, мини прегледних радова, кратких комуникација, стручно-техничких извјештаја, приказ случаја и писма уреднику. Ветеринарски журнал Републике Српске објављује се на српском и енглеском језику, у годишњим волуменима који се састоје од два броја, на моделу Open Access који омогућава високу видљивост радова. Ветеринарски журнал Републике Српске је индексиран као национални часопис. Сваки рукопис биће обрађен од стране два рецензента који пружају квалитетну уредничку обраду. Упутства за пријављивање рукописа, припрему рада, процедуру рецензије и све остале детаље доступна су на страницама часописа. Ова страница ће ауторе упутити корак по корак кроз процес пријављивање (Упутство за ауторе).

Ветеринарски журнал Републике Српске је часопис отвореног приступа. Сви радови могу се бесплатно преузети и користити у складу са Creative Commons Attribution 4.0 International License(CC BY 4.0).

 

Scope and Policy of the Journal

Veterinary Journal of Republic of Srpska was launched in 2001 to offer researchers and professionals in the region and worldwide a place to publish their research findings and work. The Journal is devoted to the advancement and dissemination of scientific knowledge concerning veterinary sciences and related academic disciplines. Veterinary Journal of Republic of Srpska is an open access, peer-reviewed scientific journal published by the PI VETERINARY INSTITUTE REPUBLIC OF SRPSKA „Dr. VasoButozan“ BANJA LUKA, Republic of Srpska/B&H, and dedicated to the publication of full research papers, reviews articles, mini review articles, short communications, technical reports, case reports and letters to the Editor. Veterinary Journal of Republic of Srpskais published in Serbian and English, in yearly volumes comprising two issues, on an Open Access model which allows high visibility of articles. Veterinary Journal of Republic of Srpskais indexed as a national journal. Each manuscript will be handled by two reviewers providing quality editorial processing. The instructions for manuscript submission, paper preparing, peer-review procedure and all other details are available on the Journal homepage. This site will guide Authors stepwise through the submission process (Author Guidelines).

Veterinary Journal of Republic of Srpskais an Open Access Journal. All articles can be downloaded free of charge and used in accordance with the Creative Commons Attribution 4.0 International License(CC BY 4.0).

 

Импресум часописа/Impressum of journal

 

УПУТСТВО АУТОРИМА/INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

 

Контакт/Contact

Главни уредник/Editor inChief

Проф.др Драго Н. Недић / Dr. Drago Nedić, PhD, FullProfessor

ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“, Бања Лука, Република Српска, БиХ
Бранка Радичевића 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387-51-229-210

Факс: +387-51-229-242
Е-mail: drago.nedic@virs-vb.com
Web: www.virs-vb.com

Последњи број: 

http://virs-vb.com/волумен-xviii-2018-број-2/