УЛОГА И ПРАВЦИ РАЗВОЈА ВЕТЕРИНАРСКИХ ЛАБОРАТОРИЈА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ У ОДНОСУ НА СИСТЕМ АКРЕДИТОВАЊА

Бојан ГОЛИЋ, Драго НЕДИЋ, Слободан ДОЈЧИНОВИЋ

Апстракт


Под ветеринарским лабораторијама подразумијевају се лабораторије које
се баве испитивањима из области ветеринарске дијагностике и здравствене безбједности
хране. Ово су лабораторије које спроводе дијагностичка испитивања у ветеринарској
медицини, односно бактериолошка, серолошка, вирусолошка, паразитолошка, хемијска,
биохемијска, физичка, патолошка и радиолошка испитивања. Ове лабораторије се, такође,
баве испитивањем хране, хране за животиње и воде за пиће, као и испитивањима у циљу
оцјене микробиолошке чистоће опреме, уређаја, прибора, радне површине, радне одјеће и
руку радника у производњи и промету у објектима и средствима превоза која долазе у контакт
са храном, у којима постоји ризик од појаве и ширења заразне болести.
Циљ испитивања је утврдити улогу и правце развоја ветеринарских лабораторија у БиХ у
односу на систем акредитовања. На овај начин добио би се увид о стању и значају
ветеринарских лабораторија у ланцу контроле хране и здравља животиња, а у циљу заштите
здравља животиња и људи.
У Босни и Херцеговини укупно је акредитовано осам ветеринарских лабораторија, три у
Републици Српској и пет у Федерацији БиХ. Свих осам (100%) акредитовало је испитне
методе из области испитивања хране, док је шест (75%) акредитовало испитне методе из
области ветеринарске дијагностике.
Учешће акредитованих ветеринарских лабораторија у укупном броју акредитованих
лабораторија за храну у Републици Српској износи 37,50%, у Федерацији БиХ 23,80%, док
на нивоу БиХ износи 27,60%. Акредитоване ветеринарске лабораторије у БиХ акредитовале
су методе испитивања у 10 техничких подподручја испитивања из области испитивања хране,
а у седам подподручја њихово учешће у односу на укупан број акредитованих лабораторија
за храну у БиХ износи 50% и више. Учешће акредитованих ветеринарских лабораторија у
микробиолошком испитивању хране за животиње и брисева површина износи 80%, а
физичко-хемијска испитивања хране за животиње, испитивање резидуа и контаминената у
храни и испитивање активности радионуклида у храни и храни за животиње у БиХ обављају
искључиво акредитоване ветеринарске лабораторије (100%).
Акредитоване ветеринарске лабораторије у БиХ акредитовале су укупно 41 различиту
испитну методу у седам техничких подподручја из области ветеринарске дијагностике. Од
тога је у Републици Српској акредитовано 30 различитих испитних метода (73,20%), а у
Федерацији БиХ 31 испитна метода (75,60%). У акредитованим ветеринарским
лабораторијама у БиХ акредитоване су испитне методе за дијагностику узрочника 25
различитих болести животиња, од чега 19 у Републици Српској (63,30%), а у Федерацији БиХ
20 (66,70%). Техничко подподручје серолошких испитивања акредитовале су све
акредитоване ветеринарске лабораторије, а учешће серолошких метода испитивања у
укупном броју акредитованих испитних метода из области ветеринарске дијагностике у
Републици Српској износи 53,30%, у Федерацији БиХ 64,50%, а у БиХ 53,70%.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/VETJ1901115G

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Обим и политика часописа

Ветеринарски журнал Републике Српске је покренут 2001. године како би истраживачи и стручњаци код нас и у региону и широм свијета могли да објављују своја истраживања и радове. Часопис је посвећен унапређењу и ширењу научних сазнања о ветеринарским наукама и сродним академским дисциплинама. Ветеринарски журнал Републике Српске је отвореног приступа, рецензирани научни часопис ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске ”Др Васо Бутозан” Бања Лука, Република Српска/БиХ, посвећен објављивању оригиналних научних радова, прегледних радова, мини прегледних радова, кратких комуникација, стручно-техничких извјештаја, приказ случаја и писма уреднику. Ветеринарски журнал Републике Српске објављује се на српском и енглеском језику, у годишњим волуменима који се састоје од два броја, на моделу Open Access који омогућава високу видљивост радова. Ветеринарски журнал Републике Српске је индексиран као национални часопис. Сваки рукопис биће обрађен од стране два рецензента који пружају квалитетну уредничку обраду. Упутства за пријављивање рукописа, припрему рада, процедуру рецензије и све остале детаље доступна су на страницама часописа. Ова страница ће ауторе упутити корак по корак кроз процес пријављивање (Упутство за ауторе).

Ветеринарски журнал Републике Српске је часопис отвореног приступа. Сви радови могу се бесплатно преузети и користити у складу са Creative Commons Attribution 4.0 International License(CC BY 4.0).

 

Scope and Policy of the Journal

Veterinary Journal of Republic of Srpska was launched in 2001 to offer researchers and professionals in the region and worldwide a place to publish their research findings and work. The Journal is devoted to the advancement and dissemination of scientific knowledge concerning veterinary sciences and related academic disciplines. Veterinary Journal of Republic of Srpska is an open access, peer-reviewed scientific journal published by the PI VETERINARY INSTITUTE REPUBLIC OF SRPSKA „Dr. VasoButozan“ BANJA LUKA, Republic of Srpska/B&H, and dedicated to the publication of full research papers, reviews articles, mini review articles, short communications, technical reports, case reports and letters to the Editor. Veterinary Journal of Republic of Srpskais published in Serbian and English, in yearly volumes comprising two issues, on an Open Access model which allows high visibility of articles. Veterinary Journal of Republic of Srpskais indexed as a national journal. Each manuscript will be handled by two reviewers providing quality editorial processing. The instructions for manuscript submission, paper preparing, peer-review procedure and all other details are available on the Journal homepage. This site will guide Authors stepwise through the submission process (Author Guidelines).

Veterinary Journal of Republic of Srpskais an Open Access Journal. All articles can be downloaded free of charge and used in accordance with the Creative Commons Attribution 4.0 International License(CC BY 4.0).

 

Импресум часописа/Impressum of journal

 

УПУТСТВО АУТОРИМА/INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

 

Контакт/Contact

Главни уредник/Editor inChief

Проф.др Драго Н. Недић / Dr. Drago Nedić, PhD, FullProfessor

ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“, Бања Лука, Република Српска, БиХ
Бранка Радичевића 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387-51-229-210

Факс: +387-51-229-242
Е-mail: drago.nedic@virs-vb.com
Web: www.virs-vb.com

Последњи број: 

http://virs-vb.com/волумен-xviii-2018-број-2/