О КВАНТНОЈ КРИПТОГРАФИЈИ

Стево Јаћимовски, Јован Шетрајчић, Јелена Ламовец

Апстракт


Крајем двадесетог века човечанство je ушло у еру инфор-
мационих технологија. ИТ индустрија, која се бави производњом, обрадом,
складиштењем и преносом информација, постала је саставни дeо глобалног
економског система, потпуно независан и прилично значајан сектор привре-
де. Зависност савременог друштва од информационих технологија је толико
велика да пропусти у информационим системима могу довести до значај-
них инцидената. Телекомуникацијe су кључна индустрија информационих
технологија. Међутим, информације су током транспорта веома осетљиве
на разне врсте злоупотреба. Јединице за складиштење и обраду података
могу бити физички заштићене од недобронамерних, што се не може рећи за
комуникационе линије које се протежу на стотине или хиљаде километара и
које је готово немогуће заштитити. Стога је проблем заштите информација
у сфери телекомуникација веома значајан. Криптологија као наука и по-
себно њен део криптографија управо се баве овом проблематиком. Квантна
криптографија је релативно новија област која се бави обезбеђењем сигурне
комуникације између пошиљаоца и примаоца информације, користећи за-
коне квантне физике. Циљ рада је да се упознамо са принципима квантне
дистрибуције кључа за кодирање информација и основним проблемима који
се јављају при његовој реализацији.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZBKEN1901041J

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Издавач: Универзитет у Бањој Луци Факултет безбједносних наука

Булевар војводе Живојина Мишића 10 а 78000 Бања Лука, Република Српска

Тел:+387 51 333 603

https://fbn.unibl.org/

Е-адреса часописа: casopis@fbn.unibl.org

Интернет адреса часописа: https://fbn.unibl.org/casopis/

Глaвни и одговорни уредник: Предраг Ћеранић

Извршни уредник: Велибор Лалић