ПРИВАТНА И/ИЛИ КОРПОРАТИВНА БЕЗБЈЕДНОСТ Да ли постоје концептуалне сличности и разлике?

Велибор Лалић, Предраг Ћеранић, Милица Сикимић

Апстракт


У раду се анализирају теоријско-концептуална одређења
приватне и корпоративне безбједности. На основу прегледа литературе са-
гледавају се заједничке карактеристике и специфичности, те критички пре-
испитује основаност третирања њихових концептуалних сличности и раз-
личитости. Кључно питање је да ли оне (сличности и разлике) постоје или
се ради о једном те истом концепту. Типологија корпоративне безбједности
Lippert-a и сарадника кориштена је као аналитички оквир за компарацију
корпоративне и приватне безбједности. Свака од пет димензија из типоло-
гије упоређивана је и анализирана. Прво су приказани резултати истражи-
вања Lippert-a и сарадника по наведеној типологији, затим jе типологија,
односно тај аналитички оквир кориштен за анализу приватне безбједности.
На кају је извршено упоређивање приватне и корпоративне безбједности
како би се сагледало у којим димензијама типологије постоје преклапања
и сличности, а у којима разлике. У том смислу основни закључак је да при-
ватна безбједност и корпоративна безбједност су сродни појмови који имају
значајне заједничке карактеристике (lat. genus proximum), али и специфич-
ности што их чине различитим једно од другог (lat. differentia specifica). На
основу компаративне анализе може се закључити да приватна безбједност
и корпоративна безбједност јесу сродни али су и концептуално различити
појмови.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZBKEN1901053L

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Издавач: Универзитет у Бањој Луци Факултет безбједносних наука

Булевар војводе Живојина Мишића 10 а 78000 Бања Лука, Република Српска

Тел:+387 51 333 603

https://fbn.unibl.org/

Е-адреса часописа: casopis@fbn.unibl.org

Интернет адреса часописа: https://fbn.unibl.org/casopis/

Глaвни и одговорни уредник: Предраг Ћеранић

Извршни уредник: Велибор Лалић