СТРУКТУРА МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА

Дарко Паспаљ, Милан Гужвица, Лазар Вулин

Апстракт


На узорку од 84 студента Факултета безбједносних наука из
Бањалуке, примијењен је систем од 16 моторичких варијабли с циљем да се ут-
врди структура њихових моторичких способности. Примјеном факторске ана-
лизе по Кајзер-Гутмановом критеријуму утврђено је 6 латентних моторичких
димензија. Први фактор дефинисан је као фактор механизма за структурирање
кретања, јер је представљен варијаблама за процјену координације и фреквен-
ције покрета. Други фактор дефинисан је као фактор механизма за регулацију
трајања ексцитације, јер је представљен мјерама за процјену репетитивне и ста-
тичке снаге руку, трупа и ногу. Трећи фактор дефинисан је као фактор механиз-
ма за регулацију тонуса и синергијску регулацију, јер је представљен варијабла-
ма за процјену мјера флексибилности. Четврти фактор дефинисан је као фак-
тор механизма интензитета ексцитације, јер је представљен варијаблом којом
се испитује експлозивна снага кроз способност брзине трчања. Пети фактор је
такође дефинисан као фактор синергијске регулације и регулације тонуса, јер је
престављен варијаблом за процјену равнотеже, док је шести фактор дефинисан
као фактор интензитета ексцитације, јер је представљен са три варијабле за про-
цјену експлозивне снаге и једном варијаблом за процјену флексибилности. Овај
рад је покушај да се покаже да је издвојена хијерархијска структура моторич-
ких способности од изузетне теоријске и практичне вриједности, при чему би
поменути фактори требали представљати одредницу за предикцију моторичких
способности и програмирање тренажних оператора у настави Специјалног фи-
зичког образовања.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZBKEN1901069P

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Издавач: Универзитет у Бањој Луци Факултет безбједносних наука

Булевар војводе Живојина Мишића 10 а 78000 Бања Лука, Република Српска

Тел:+387 51 333 603

https://fbn.unibl.org/

Е-адреса часописа: casopis@fbn.unibl.org

Интернет адреса часописа: https://fbn.unibl.org/casopis/

Глaвни и одговорни уредник: Предраг Ћеранић

Извршни уредник: Велибор Лалић