Утицај спољне трговине на привредни раст Републике Српске // The Effect of foreign trade on economic growth in the Republic of Srpska

Миленко Крајишник, Далибор Томаш

Апстракт


Резиме: Још од Адама Смита (Adam Smith), научници улажу огромне напоре да истраже и докажу односе и законитости између спољне трговине и економског раста. Заједничко за сва досадашња истраживања јесте да не постоји потпуна сагласност о директној, позитивној условљености спољне трговине и економског раста, али највећи број истраживања доказује постојање статистички значајне, директне повезаности. Посебна пажња посвећена је анализи утицаја спољне трговине на земље у развоју, првенствено као канала за увоз нових технологија, чиме је доказивано да раст увоза не мора увијек да има негативан утицај на економски раст, већ може да утиче и на раст продуктивности, односно, посредно, и на укупан економски раст земље увознице.Истраживање утицаја спољне трговине на економски раст добија посебан значај након 2008. године, односно након утицаја свјетске економске кризе, јер мале, отворене привреде, као што је и привреда Републике Српске, свој “замајац” развоја виде у расту извоза, кроз опоравак развијених земаља и на тај начин додатног раста иностране тражње.Због тога смо у раду жељели да истражимо значај спољне трговине на економски раст Републике Српске, да извршимо анализу спољнотрговинске размјене Републике Српске како би утврдили слабости њене робне структуре и односе са водећим спољнотрговинским партнерима, те да истражимо међусобну, квантитативну повезаност спољне трговине и бруто домаћег производа Републике Српске.Сумирајући резултате истраживања, закључили смо да је спољна трговина веома значајна за привредна кретања у Републици Српској, односно да је значај спољне трговине за привредни развој Републике Српске веома висок. Међутим, потребно је радити на смањењу спољнотрговинског дефицита, првенствено кроз повећање извоза и побољшање његове робне структуре, те кроз селективно смањење увоза. Прије свега тога, неопходно је извршити промјену привредне структуре и значајно повећати конкурентност домаћих произвођача.

Summary: Ever since Adam Smith the scientists have been investing enormous efforts to explore and prove relationships between the foreign exchange and economic growth. One thing in common to all researches so far is that there is no complete agreement on a direct, positive inter-relation between the foreign exchange and economic growth. However, the major number of researches confirm the existence of the statistically significant, direct relation. The special attention is paid to the analysis of the influence of the foreign trade to the developing countries, principally as a channel for the import of new technologies by which it has been proven that the growth of the import does not have to have necessarily a negative impact to the economic growth but it may also impact the productivity growth, i.e. indirectly the total economic growth of the country of import.The research of the influence of the foreign trade to the economic growth becomes even more relevant after year 2008, i.e. after the world economic crisis as small, open economies, such as the Republic of Srpska see its “development drive” in the growth of the export through the consolidation of the developed countries and thus additional growth of the foreign demand. That is why in our paper we have tried to explore the relevance of the foreign trade to the economic growth of the Republic of Srpska, to analyse the foreign trade exchange of Republic of Srpska in order to determine the weaknesses of its comoditiy structure and the relations with the leading foreign trade partners as well as to explore the interrelated, quantitative relation between the foreign trade and the GDP of Republic of Srpska. Summarizing the results of our research we have come to a conclusion that the foreign trade is very relevant for the economic movements in the Republic of Srpska, i.e. the relevance of the foreign trade for the economic development of Republic of Srpska is very high. However, it is necessary to work on the decreasing of the foreign trade deficit through the increase of the export and the improvement of its comodity structure as well as through the selective decreasing of the import. Before all this, it is necessary to undertake the change of econimic structure and considerably increase the competitiveness of the domestic producers.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ACE1420125K

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Faculty of Economics, University of Banja Luka
BiH, RS, 78000 Banja Luka
Majke Jugovic 4

info@ef.unibl.org