Дoмeти и oгрaничeњa примјене криптровалута и блокчејн технологије у мeђунaрoднoм пoслoвaњу и нa финaнсиjским тржиштимa

Горан Радивојац, Милош Грујић

Апстракт


Предмет рада јесте анализа употребе криптовалута у међународном пословању. Циљеви истраживања су да се научној и стручној јавности, истраживачима и практичарима, пружи преглед тренутних истраживања блокчејн технологије у економији, те да утврди утицај шире употребе криптовалута у међународном пословању и њихов утицај на будућност финансијских тржишта. Истраживање је спроведено методом описивања, анализе литературе и спроведених истраживања. На одабраним примјерима приказане су могућности за стицање, куповање и чување криптовалута, плаћање криптовалутама и улагање у њих. Истраживање ће понудити одговор на истраживачко питање: „Које су предности и недостаци употребе криптовалута у
међународном плаћању, те каква је сигурност употребе криптовалу-
та у будућности?” Одговор ће показати у којем смјеру ће се развијати
кориштење криптовалута. Допринос рада огледа се кроз представља-
ње домета и ограничења кориштења криптовалута у међународном
пословању, банкарству и на финансијским тржиштима. Резултати
истраживања показују да блокчејн технологија, иако не би дошла до
изражаја да биткоин није стекао популарност, има свијетлу перспек-
тиву. Закључци упућују на то да, докле год су трошкови трансакција
нижи од трошкова платног промета, рационално понашање правних
и физичких лица налаже да између себе треба да подстичу кориште-
ње криптовалута с циљем да приликом плаћања смање трошкове
транслација и превазиђу постојање посредника.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ACE1829079R

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Faculty of Economics, University of Banja Luka
BiH, RS, 78000 Banja Luka
Majke Jugovic 4

info@ef.unibl.org