Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 11, Бр. 18 (2013): ACTA ECONOMICA 18 Aнализа степена испуњености Мастрихтских критеријума конвергенције у Босни и Херцеговини // The analysis of the Bosnia and Herzegovina’s level of compliance with the Maastricht convergence criteria Апстракт   PDF
Бранка Топић-Павковић
 
Свеска 12, Бр. 21 (2014): ACTA ECONOMICA 21 Does Economic Freedom impact Economic growth: Decomposing the Effects for Bosnia and Herzegovina // Да ли економске слободе утичу на економски раст: Декомпозиција ефеката за Босну и Херцеговину Апстракт   PDF
Zoran Borović
 
Свеска 10, Бр. 17 (2012): ACTA ECONOMICA 17 Limited Possibilities of Adapting the Economy of Bosnia and Herzegovina to the External Pressures of the Economic Crisis // Ограничене могућности прилагођавања економије Босне и Херцеговине спољним притисцима економске кризе Апстракт
Rajko Tomaš
 
Свеска 10, Бр. 17 (2012): ACTA ECONOMICA 17 Limited Possibilities of Adapting the Economy of Bosnia and Herzegovina to the External Pressures of the Economic Crisis // Ограничене могућности прилагођавања економије Босне и Херцеговине спољним притисцима економске кризе Апстракт
Rajko Tomaš
 
Свеска 10, Бр. 17 (2012): ACTA ECONOMICA 17 Limited Possibilities of Adapting the Economy of Bosnia and Herzegovina to the External Pressures of the Economic Crisis // Ограничене могућности прилагођавања економије Босне и Херцеговине спољним притисцима економске кризе Апстракт   PDF
Rajko Tomaš
 
Свеска 12, Бр. 21 (2014): ACTA ECONOMICA 21 Measuring the Governance in Pakistan: An Introduction to KU Index // Mjeрeњe упрaвљaњa у Пaкистaну: Представљање KU индекса Апстракт   PDF
Rana Ejaz Ali Khan, Shafqut Ullah
 
Свеска 11, Бр. 19 (2013): ACTA ECONOMICA 19 Measuring Total Factor Productivity: Accounting for cross country differences in income per capita // Мјерење укупне факторске продуктивности: обрачун међудржавних разлика у БДП-у по раднику Апстракт   PDF
Stevo Pucar, Zoran Borovic
 
Свеска 12, Бр. 20 (2014): ACTA ECONOMICA 20 Prospects of developing countries in digital economy case study of Montenegro // Шансе земаља у развоју у условима дигиталне економије – примјер Црне Горе Апстракт   PDF
Vujica Lazović
 
Свеска 11, Бр. 18 (2013): ACTA ECONOMICA 18 The debt buildup process: Bosnia and Herzegovina – Republic of Srpska versus other European countries // Процес стварања дуга: Босна и Херцеговина – Република Српска у односу на остале европске земље Апстракт   PDF
Velimir Bole, Janez Prašnikar, Domen Trobec
 
Свеска 10, Бр. 16 (2012): ACTA ECONOMICA 16 Актуелни правци промјена регулације финансијског система // Actual trends of financial system regulation changes Апстракт   PDF
Драгана Башић
 
Свеска 12, Бр. 20 (2014): ACTA ECONOMICA 20 Анализа ефективности одбора за ревизију у процесу надзора финансијског извјештавања на примјеру компанија у Црној Гори // Analysis of the effectiveness of the Аudit Committee in the financial reporting oversight process in montenegrin companies Апстракт   PDF
Тања Лаковић
 
Свеска 10, Бр. 17 (2012): ACTA ECONOMICA 17 Анализа односа између компензационих пракси и пословних резултата // Analysis of the relati onship between compensati on practi ces and business performance Апстракт   PDF
Гордана Илић, Бранка Золак Пољашевић, Саша Вученовић
 
Свеска 10, Бр. 17 (2012): ACTA ECONOMICA 17 Анализа слабости електронског банкарства у Црној Гори // The analysis of electronic banking weaknesses in Montenegro Апстракт   PDF
Саша Вујошевић
 
Свеска 12, Бр. 20 (2014): ACTA ECONOMICA 20 Да ли и како је могућ оправак привреде у условима глобализације? // Whether and how it is possible the recovery of the economy in conditions of globalization? Апстракт   PDF
Анђелко С. Лојпур
 
Свеска 10, Бр. 16 (2012): ACTA ECONOMICA 16 Дугови - извор финансијске и економске нестабилности у свијету // Debts – source of financial and economic instability in the world Апстракт   PDF
Дејан Микеревић
 
Свеска 11, Бр. 18 (2013): ACTA ECONOMICA 18 Европска регулатива тржишта осигурања – изазови имплементације у Црној Гори // European regulation of insurance market – challenges of the implementation in Montenegro Апстракт   PDF
Милијана Нововић, Милан Лакићевић
 
Свеска 12, Бр. 21 (2014): ACTA ECONOMICA 21 Економски систем Кине – реформе и економски раст // The Chinese Economic System – Reforms and economic growth Апстракт   PDF
Славиша Ковачевић, Дијана Бојић
 
Свеска 10, Бр. 17 (2012): ACTA ECONOMICA 17 Избор модела накнадног вредновања сталне материјалне имовине у функцији приносног и финансијског положаја предузећа // Model selection of subsequent evaluation of fixed tangible assets in the function of company’s yield and financial position Апстракт   PDF
Дражена Вујичић Радисављевић
 
Свеска 10, Бр. 16 (2012): ACTA ECONOMICA 16 Извјештавање о дугорочној фискалној одрживости и финансијској стабилности ентитета јавног сектора // Reporting on long-term fiscal sustainability and financial stability in public sector entities Апстракт   PDF
Јелена Пољашевић
 
Свеска 10, Бр. 16 (2012): ACTA ECONOMICA 16 Има ли наде за „мале“ економије у условима глобализације // Is there a hope for “small companies” in conditions of globalization? Апстракт   PDF
Анђелко С. Лојпур, Сања Пековић
 
Свеска 11, Бр. 18 (2013): ACTA ECONOMICA 18 Индустријска политика у глобалним процесима // Industrial policy in global processes Апстракт   PDF
Љубо Јурчић
 
Свеска 12, Бр. 20 (2014): ACTA ECONOMICA 20 Информациона моћ биланса спајања у функцији схватања значаја и примјене правила билансирања // The merger balance information power in function of understanding importance and application of the balancing rules Апстракт   PDF
Душко Шњегота, Дражена Вујичић Радисављевић
 
Свеска 10, Бр. 16 (2012): ACTA ECONOMICA 16 Каматна стопа као случајна промјенљива – могући одговор на промјенљивост финансијских тржишта // The interest rate as a stochastic variable – possible answer to financial markets volatility Апстракт   PDF
Бојан Башкот
 
Свеска 12, Бр. 20 (2014): ACTA ECONOMICA 20 Карактеристике функционисања развијених финансијских тржишта у послијекризном периоду // Features of the functioning of developed financial markets in the post crisis period Апстракт   PDF
Горан Радивојац
 
Свеска 12, Бр. 21 (2014): ACTA ECONOMICA 21 Концепт параметра вриједности при ризику и контрола ризика у Црној Гори // The concept of value at risk (VaR) and risk regulatory in Montenegro Апстракт   PDF
Јулија Церовић
 
1 - 25 од 76 ставке/и 1 2 3 4 > >>