Почетна генетичка карактеризација принова ражи (Secale cereale L.) у Банци гена Републике Српске

Мирела Кајкут, Драган Мандић, Лидија Томић, Марина Радун

Апстракт


Банка гена Републике Српске (Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањалуци) основана је 2009. године. Карактеризација принова примјеном генетичких маркера започела је током 2010. године. У овом раду приказани су почетни резултати генетичке карактеризације 5 принова ражи. Анализа принова извршена је примјеном RAPD маркера (Randomly Amplified Polymorphic DNA). Број амплификованих локуса који су добијени цикличном реакцијом полимеразом износио је 13. Од 13 амплификованих локуса 7 су били полиморфни што представља укупан полиморфизам од 54%.  Коефицијент генетичке сличности (према Jaccard-у) кретао се од 0,68 за сорту Нанид, 0,73 за сорту Селго и 0,78%, за сорту Албедо. Коефицијент сличности између принова 1 и 2 (непознатог имена) износио је 1, што значи да ове двије принове имају идентичне алелне профиле за анализиране локусе, односно између принове 1 и принове 2 нема израженог полиморфизма. Генетички најсличнији су сорта Албедо и дупликатне принове док најмању генетичку сличност са осталим анализираним приновама има сорта Нанид.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/AGRSR1202225K

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ARHIVA ČASOPISA


IMPRESUM ČASOPISA


UPUTSTVO ZA AUTORE

 

Prednosti objavljivanja rada u časopisu Agroznanje?

- indeksiranost u sljedećim bazama podataka: CAB Abstracts, CABI Full Text, EBSCO i CrossRef;
- pristup svim objavljenim radovima je otvorenog tipa;
- brze, nepristrasne i konstruktivne recenzije;
- svi autori su oslobođeni plaćanja za objavu rada u časopisu;
- besplatna usluga lekture rada za sve autore, a posebno za autore iz država van engleskog govornog područja;
- CrossCheck Plagiarism provjera originalnosti radova;

 

SLANJE RADOVA:
editor.agroknowledge@agro.unibl.org
agroznanje@gmail.com

Kontakt adresa:
Univerzitet u Banjoj Luci
Poljoprivredni fakultet
(za redakciju časopisa Agroznanje)
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Izdavač časopisa:
Poljoprivredni fakultet /// Univerzitet u Banjoj Luci

Sufinansiranje izdavanja časopisa:
Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske

UDC obrada i internet arhiva časopisa:
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske

 

Creative Commons License

ISSN 2233-0070 (elektronsko izdanje)