Почетна генетичка карактеризација принова ражи (Secale cereale L.) у Банци гена Републике Српске

Мирела Кајкут, Драган Мандић, Лидија Томић, Марина Радун

Апстракт


Банка гена Републике Српске (Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањалуци) основана је 2009. године. Карактеризација принова примјеном генетичких маркера започела је током 2010. године. У овом раду приказани су почетни резултати генетичке карактеризације 5 принова ражи. Анализа принова извршена је примјеном RAPD маркера (Randomly Amplified Polymorphic DNA). Број амплификованих локуса који су добијени цикличном реакцијом полимеразом износио је 13. Од 13 амплификованих локуса 7 су били полиморфни што представља укупан полиморфизам од 54%.  Коефицијент генетичке сличности (према Jaccard-у) кретао се од 0,68 за сорту Нанид, 0,73 за сорту Селго и 0,78%, за сорту Албедо. Коефицијент сличности између принова 1 и 2 (непознатог имена) износио је 1, што значи да ове двије принове имају идентичне алелне профиле за анализиране локусе, односно између принове 1 и принове 2 нема израженог полиморфизма. Генетички најсличнији су сорта Албедо и дупликатне принове док најмању генетичку сличност са осталим анализираним приновама има сорта Нанид.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/AGRSR1202225K

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ISSN 1512-6412 (PRINT)

ISSN 2233-0070 (ONLINE)

Impressum časopisa AgroznanjePapers should be submitted in electronic format via e-mail at agroznanje@gmail.com or via regular postal mail as CD or USB to the address of Faculty of Agriculture in Banja Luka with notification: for editor’s office of Agro-knowledge Journal. The papers should be submitted as an open document made in Microsoft Word, in the format given in the Guide for Authors in due time. The papers that do not meet the deadline will not be submitted for review.

 

Contact:

University of Banja Luka

Faculty of Agriculture (for editor’s office of Agro-knowledge Journal)

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

78000 Banja Luka

Republic of Srpska

Bosnia and Herzegovina

 

E-mail:

editor.agroknowledge@agro.unibl.org 

editor.agroknowledge@gmail.com

agroznanje@gmail.com

УПУТСТВО

Creative Commons License

ISSN 1512-6412 (PRINT)