USPEŠNOST POSLOVANJA NA INO TRŽIŠTU

Vladimir Stojanović, Elvir Jugo, Anes Cerić

Апстракт


Velika uzajamna trgovina između istočnoevropskih zemalja, raspala se sa demontiranjem socijalističke strukture i sa smanjenjem sovjetskog političkog uticaja na istočno-evropske zahteve. Zavisnost svake zemlje pojedinačno od trgovine unutar bloka je bila veoma velika, a gubitak tržišta i izvora snabdevanja za neki vitalni uvoz teško je pogodilo neke zemlje. Pokušaji da se oživi trgovina unutar bloka do sada nisu bili dovoljno uspešni, a pokušaji da se razvije velika trgovina na relaciji istok-zapad dali su samo ograničene rezultate.
Liberalni koncept potiskuje državu sa tržišta i svodi je na stranog posmatrača koji garantuje fer igru i poštovanje pravila, svetost privatnog vlasništva, trgovinsku liberalizaciju, stabilnu valutu, niske poreze i slobodne cene, manju javnu potrošnju i efikasniju administraciju.
Izvesno je da će menadžment prodaje i na pragu 21-og veka biti suočen sa veoma dinamičnim promenama u okruženju. Intenzivno uvođenje poznatog »just-in-time« sistema proizvodnje i nabavke, zatim implementacija sofisticiranog kompjuterizovanog sistema planiranja zaliha, a posebno evidentne promene u odnosima između članova kanala marketinga, imaće veliki uticaj na uspešnost plasmana proizvoda na ino tržištu , a samim tim i postizanje održive konkurentnosti.
U ovom rada govorićemo o tome kako kompanije mogu da stvaraju vrednost i postižu konkurentske prednosti na globalnom tržištu, kao i na koji način da izbegnu postavljene zamke. Raspravljaćemo ne samo o faktorima koji mogu da utiču na nacionalni uspeh u pojedinim privrednim granama, već i kako kompanije mogu da postanu uspešne u uključivanju u međunarodno poslovanje, čime postaju raznovrsne u pogledu širenja svog obima poslovanja.
Ključne reči: globalizacija, tržište, poslovanje, konkurentnost.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/EMC1501087S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ISSN 2232- 8823          EISSN 2232-9633

UDK: 33

IZDAVAČ:
Panevropski univerzitet “APEIRON”
FAKULTET POSlOVNE EKONOMIJE
Pere Krece 13, 78102 Banja Luka, BiH/RS
www.apeiron-uni.eu

Odgovorno lice izdavača:
DARKO Uremović

Urednik izdavača:
ALEKSANDRA Vidović

Glavni i odgovorni urednik:
Zorka Grandov

Urednik:
SANEL Jakupović

Uređivački odbor / International members:

Prof. Dr. Esad Jakupovic, academic, Pan - European University Apeiron Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
Prof. Dr. Zoran Avramovic, academic, Pan European University Apeiron Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
Prof. Dr. Vuk Ognjanović, Faculty of Transportation, communications and logistics, Berane, Montenegro
Prof. Heri Bezić, Dean, Faculty of Economics, University of Rijeka, Croatia
Prof. Dr. Vinko Kandžija, Faculty of Economics, University of Rijeka, Croatia
Prof. Dr. Vlatka Bilas, University of Zagreb, Faculty of Economics, Croatia
Doc. Dr Anica Hunjet, University North, Varazdin, Croatia
Prof. Dr. Mirko Tripunovski, dean, FON University in Skopje, Macedonia
Prof. Dr. Bojan Rosi, Dean, Faculty of Logistics Celje, University of Maribor, Slovenia
Prof. Dr. Nenad Vunjak, Dean, Faculty of Economics in Subotica, University of Novi Sad, Serbia
Prof. Dr Slađana Barjaktarović - Rakocevic, Vice Dean, Faculty of Organizational Sciences (FON), Belgrade, Serbia
Prof. Dr. Kıymet Tunca Caliyurt, Trakya University Edirne, Turkey


Redakcijski odbor:

MARKO Laketa, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
ALEKSANDRA Vidović, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
DRAGAN Kolev, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
MAJA Đokić, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
JANA Aleksić, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
NINA Uremović, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
VANJA Sredojević, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
ŽIVANA Kljajić, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH


Sekretar i tehnička podrška:
MARICA Banović

Lektor srpskog jezika:
TANJA Ančić

Lektor engleskog jezika:
STOJANKA Radić

Tehnički urednik:
SRETKO Bojić

Web dizajn:
SINIŠA Kljajić

Štampa:
Markos, Banja Luka

Tiraž:
300

Indexed in: LICENSE AGREEMENT, 3.22.12. EBSCO Publishing Inc., Current Abstracts
ip-science.thomsonreuters.com
ebscohost.com
indexcopernicus.com
citefactor.org/contact

scholar.google.com
doisrpska.nub.rs
crossref.org
road.issn.org
erihplus.nsd.no 

 

EMC Review-časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije se nalazi u PRVOJ KATEGORIJI – od 26 do 30 bodova RANG LISTE KATEGORISANIH NAUČNIH ČASOPISA U REPUBLICI SRPSKOJ

Časopis u punom tekstu dostupan na: http://www.emc-review.com
Full-text available free of charge at http://www.emc-review.com

Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br: 07.030-053-85-8/11, od 23. 5. 2011. godine, “Economy and Market Communication Review - Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije” Banja Luka, upisano je u Registar javnih glasila pod rednim brojem 618.

Svi radovi koji prođu prvu uredničku kontrolu podliježu tzv. dvostrukoj slijepoj recenziji (eng. double-blind review) kojom se ne otkriva identitet ni autora ni recenzenta.

All the papers that pass the first editorial control are subject to the so-called double-blind review process which does not reveal the identity of the authors or reviewers.


Časopis izlazi dva puta godišnje.
Godišnja pretplata 30 EUR-a.