Двопрефиксални глаголски деминутиви с префиксом по- у призренско-тимочким говорима српскога језика и бугарском језику

Radmila V. Žugić

Апстракт


У раду се сагледава творбено-семантички аспект двопрефиксалних глаголских деминутива са префиксом по- као првим у линеарном редоследу префикса. Истражују се творбена и семантичка функција префикса по- у процесу секундарне префиксације примарно префиксираних глагола као и разлози високе продуктивности новонасталих двопрефиксалних глаголских деминутива с префиксалном везом по- + други префикс. Творбена структура оваквих деминутива се јавља у виду два творбена типа у зависности од тога да ли је мотивни глагол перфективни, свршени или је имперфективизован инфиксалном морфемом -ује-. Префикс по- модификује значење једном већ префиксираног глагола. Новонастали глагол добија деминутивно значење, а у зависности од тога да ли је префикс по- у функцији квантитативног или квалитативног детерминатора, издвојена су два подзначења двопрефиксалних глаголских деминутива с префиксом по-. Стање у призренско-тимочким говорима компарира се са стањем двопрефиксалних глаголских деминутива у бугарском језику.

Кључне ријечи


двопрефиксални глаголски деминутиви, творба, семантика, призренско-тимочки говори, бугарски језик.

Пуни текст:

PDF


DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.7251/fil1512204z

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2016 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)