Ustavnopravni modeli odnosa između države i crkava i verskih zajednica u Evropi

Ђурић Владимир

Апстракт


U evropskim zemlјama nema jednoobraznog modela odnosa između države i crkava i verskih zajednica. Modeli odnosa između države i crkava i verskih zajednica postoje u vidu odvojenosti dr- žave i crkava i verskih zajednica, saradnje između države  i crkava  i verskih  zajednica  i postojanje državnih  crkava, ili dominantnih  religija.  Iako postoje različiti modeli tog odnosa, i uprkos činje- nici da su različiti sistemi odnosa između drža- ve i crkava i verskih zajednica duboko ukorenjeni u istorijsko nasleđe, oni ni u kom slučaju nisu sta- tični.  Nakon  analize  pojedinih  sistema,  može da se zaklјuči da uprkos razlikama između pojedinih sistema, čini se da postoji određena mera konver- genicije sistema odnosa između države i crkava i verskih zajednica. Bez obzira o kom modelu odnosa je reč, država, u različitim vidovima, finansijski pomaže crkve i verske zajednice, omogućava, u od- ređenoj meri, aktivnosti crkava i verskih zajedni- ca u državnim  institucijama,  reguliše i pomaže izgradnju bogomolјa, prihvata i tretira religiju u javnoj sferi i vodi dijalog sa crkvama i verskim zajednicama. Takav razvoj je sasvim razumlјiv jer je religija deo javne sfere, a crkve i verske zajednice su na kraju krajeva od ovog sveta i deluju u ovom svetu. Na konvergenciju različitih modela odnosa između države i crkava i verskih zajednica u Evropi uti- ču poimanje uloge države kao jemstvenika lјudskih prava koja je samim tim i dužna da obezbedi uslo- ve za njihovo ostvarivanje u javnoj sferi, jednakost

i zabrana diskriminacije, i načelno, nadnacionalne integracije. EU poštuje pravni status crkava i verskih zajednica koje one imaju po pravu država člani- ca i održavaće otvoreni, transparentni i redovni dijalog sa crkvama i orga- nizacijama čiji identitet uvažava prema nacionalnom pravu država članica. Za očekivati je da će proširivanje dijaloga dovesti i do saradnje i razvoja modela odnosa između EU/država članica i crkava i verskih zajednica koji će biti zasnovan na odvojenosti, ali i saradnji i državnoj pomoći.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GFP1101139DJ

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


UDK: 34

ISSN 2232- 9668          EISSN 2232-9684

Izdavač/Published by
Panevropski univerzitet ’’Apeiron’’ Banja Luka
/Pan-European University ’’Apeiron’’ Banja Luka
Pere Krece 13, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
www.apeiron-uni.eu

Odgovorno lice izdavača
Darko Uremović, Bosna i Hercegovina

Urednik izdavača
Dr Aleksandra Vidović, Bosna i Hercegovina

Glavni i odgovorni urednik
Prof. dr Vladimir Čolović, Bosna i Hercegovina

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika
Prof. dr Duško Medić, Bosna i Hercegovina

Urednik
Dr Aleksandra Vidović 

Izdavački savjet

Akademik prof. dr Rajko Kuzmanović, Bosna i Hercegovina
Prof. Dr. habil. Dr. Wolfgang Rohrbach, Austrija
Mr Siniša Aleksić, Bosna i Hercegovina
Darko Uremović, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Esad Jakupović, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Ilija Babić, Srbija
Prof. dr Danče Manoleva-Mitrovska, Makedonija
Prof. dr Drago Radulović, Crna Gora
Prof. dr Ljubinko Mitrović, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Duško Medić, Bosna i Hercegovina

Uređivački odbor

Prof. dr Vladimir Čolović, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Duško Medić, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Ljubinko Mitrović, Bosna i Hercegovina
Akademik prof. dr Zoran Rašović, Crna Gora
Prof. dr Vlado Belaj, Hrvatska
Prof. dr Stanko Bejatović, Srbija
Prof. dr Vesna Rijavec, Slovenija
Prof. dr Tatjana Zoroska-Kamilovska, Makedonija
Prof. dr Dragan Jovašević, Srbija
Prof. dr Jovan Ćirić, Srbija

Lektor Prof. Tanja Ančić

Tehnički urednik Sretko Bojić

Web dizajn Siniša Kljajić

Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br: 07.030-053-85-4/11, od 04. 05. 2011. godine, “Godišnjak Fakulteta pravnih nauka” Banja Luka, upisan je u Registar javnih glasila pod rednim brojem 614.

Indexed in: LICENSE AGREEMENT, 3.22.12. EBSCO Publishing Inc.,
Current Abstracts

- ebscohost.com
- indexcopernicus.com
- citefactor.org/contact
- scholar.google.com
- doisrpska.nub.rs
- crossref.org
- road.issn.org 

Časopis izlazi jedanput godišnje.

Časopis u punom tekstu dostupan na: http://www.gfpn-au.com/
Full-text available free of charge at http://www.gfpn-au.com/