DEHIDRATACIJA DIETILETERA NA Mn(II)-MORDENITU

Rada Petrović, Cegar Nedeljko, Branko Skundric, Jelena Penavin- Skundric

Апстракт


U radu je ispitana brzina reakcije dehidratacije dietiletera na mordenitu (NaM) i Mn(II)-mordenitu (Mn(II)M) kao katalizatorima. Reakcija je praćena u gasnoj fazi  u temperaturnom području od 426 K do 653 K. Kao produkt reakcije pored etena i vode, pojavljuje se i  mala količina butena i to na NaM. Na temperaturi od 653 K na NaM reakcija je tekla kao reakcija prvog reda bez inicijalnog perioda, dok na nižim temperaturama i na NaM i na Mn(II)M reakcija  ima inicijalni period.Zbog toga su urađeni eksperimenti na Mn(II)M kao katalizatoru u kojima je reakcionoj smjesi dodana voda. Eksperiment uz dodatak vode na Mn(II)M vođen je na 455 K a omjer dietiletera i vode na početku reakcije je bio 1:2. Reakcija je tekla kao reakcija prvog reda bez inicijalnog perioda a produkt reakcije pored vode je samo eten. Uvođenje jona Mn2+ u strukturu mordenita znatno ubrza reakciju, te se zbog toga reakcija mogla pratiti na temperaturama nižim za 150-200 K. Prisustvo jona Mn2+ u strukturi mordenita dovodi do povećanja ukupnog broja kao i kiselosti aktivnih centara zeolitne površine a što ima za rezultat povećanu katalitičku aktivnost Mn(II)M. 


Пуни текст:

PDF

Референце


mordenit, dehidratacija, dietileter.
DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GHTE1410011P

Рефбекови

 • Тренутно не постоје рефбекови.


U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera iz više užih naučnih oblasti:

 • Opšta i primijenjena hemija
 • Procesno inženjerstvo
 • Hemijske tehnologije
 • Prehrambene tehnologije
 • Kontrola kvaliteta i bezbjednost hrane
 • Tekstilno inženjerstvo
 • Grafičko inženjerstvo i
 • Ekološko inženjerstvo.

U časopisu su objavljivali i objavljuju istaknuti naučni radnici iz naše zemlje i okruženja, ali i šire. Radovi se objavljuju na jeziku autora (ukoliko je autor iz okruženja) i na engleskom jeziku. Novi uređivački odbor, koji je izabran u 2011. godini, nastoji unaprijediti kvalitet časopisa u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija u RS u čemu je u velikoj mjeri i uspio. U skladu s tim, Uredništvo između ostalih, strogo slijedi sljedeće kriterijume tokom publikovanja časopisa:

 • Dvosmjerna anonimna recenzija, koju vrše istaknuti profesori iz pripadajuće naučne oblasti;
 • Kriterijum standarda korektnog citiranja;
 • Redovnost izlaska (jednom godisnje);
 • Prostorna zastupljenost;
 • Analitička obrada radova;
 • Tiraž od 200 primjeraka po izdanju;
 • Pored štampanog postoji i elektronsko izdanje sa e-ISSN brojem.

Časopis je registrovan u EBSCO citatnoj bazi podataka.