BIOLOŠKO UKLANJANJE AMONIJUM JONA IZ VODE ZA PIĆE

Dijana Drljača, Božo Dalmacija, Ljiljana Vukić, Slobodanka Zorić

Апстракт


Biološki procesi uklanjanja amonijum jona iz vode za piće, poput biofiltracije, zauzimaju sve više paţnje, s obzirom da
se primjenom ovih procesa mogu izbjeći toksiĉni nusproizvodi dezinfekcije, ali i problemi koji se pojavljuju u
distribucionom sistemu. Istraţivanja su sprovedena na poluindustrijskom postrojenju („Pilot―) u a.d. „Vodovod― Banja
Luka projektovanom za ispitivanje i optimizaciju procesa pripreme vode za piće iz površinske vode (rijeka Vrbas).
Ciklus istraţivanja biološkog uklanjanja amonijum jona na filterima proveden je u ljetnom, jesenjem i zimskom periodu
pri hidrauliĉkom opterećenju sirove vode od 1,2–2 m3/h. Biološka filtracije na poluindustrijskom postrojenju, praćena
je na jedno- i dvo-medijumskim filterima uz promjenu brzine filtracije i temperature ulazne vode. Pri brzini filtracije od
3,3 m/h nije postignuta potpuna nitrifikacija. Nepotpunost nitrifikacije ogleda se u nepotpunosti njene druge faze –
nitratifikacije, dok je proces nitritifikacije konstantan na oba filtera (pijesak; pijesak+antracit), za sve primijenjene
inicijalne koncentracije amonijum jona (γ = 0,6-1,3 mg NH4+- N/L). Pri brzini filtracije od 0,8 m/h postiţe se potpuna
nitrifikacija ĉak i pri sniţavanju temperature sa 11,1° na 8,8°C.


Пуни текст:

PDF

Референце


Kljuĉne rijeĉi: pilot postrojenje, voda za piće, nitrifikacija, brzina filtracije
DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GHTE1612009D

Рефбекови

 • Тренутно не постоје рефбекови.


U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera iz više užih naučnih oblasti:

 • Opšta i primijenjena hemija
 • Procesno inženjerstvo
 • Hemijske tehnologije
 • Prehrambene tehnologije
 • Kontrola kvaliteta i bezbjednost hrane
 • Tekstilno inženjerstvo
 • Grafičko inženjerstvo i
 • Ekološko inženjerstvo.

U časopisu su objavljivali i objavljuju istaknuti naučni radnici iz naše zemlje i okruženja, ali i šire. Radovi se objavljuju na jeziku autora (ukoliko je autor iz okruženja) i na engleskom jeziku. Novi uređivački odbor, koji je izabran u 2011. godini, nastoji unaprijediti kvalitet časopisa u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija u RS u čemu je u velikoj mjeri i uspio. U skladu s tim, Uredništvo između ostalih, strogo slijedi sljedeće kriterijume tokom publikovanja časopisa:

 • Dvosmjerna anonimna recenzija, koju vrše istaknuti profesori iz pripadajuće naučne oblasti;
 • Kriterijum standarda korektnog citiranja;
 • Redovnost izlaska (jednom godisnje);
 • Prostorna zastupljenost;
 • Analitička obrada radova;
 • Tiraž od 200 primjeraka po izdanju;
 • Pored štampanog postoji i elektronsko izdanje sa e-ISSN brojem.

Časopis je registrovan u EBSCO citatnoj bazi podataka.