ANALIZA UTICAJA SASTAVA SIROVINE NA ENERGETSKU VRIJEDNOST DRVNOG PELETA NA PROSTORU BOSNE I HERCEGOVINE

Tatjana Botić, Dijana Drljača, Aleksandra Šinik

Апстракт


Šume i šumska zemljišta se prostiru na preko 50% ukupne površine Bosne i Hercegovine. Srazmjerno šumskom fondu
razvijena je drvna industrija, posebno primarna prerada drveta, zbog ĉega BiH raspolaţe velikim koliĉinama, još uvijek
nedovoljno iskorišćene, otpadne drvne biomase. U skladu sa postavljenim ciljem pribliţavanja zahtjevima EU
podsticanja proizvodnje i korišćenja obnovljivih izvora energije, BiH moţe ostvariti velike poslovne aktivnosti vezane za
preradu drvne biomase u drvni pelet. Cilj istraţivanja u ovom radu je bio ispitati uticaj hemijskog sastava i oblika
sirovine najzastupljenijih vrsta drveća na prostoru BiH na kvalitet peleta od drvne biomase kao goriva.


Пуни текст:

PDF

Референце


Kljuĉne rijeĉi: šuma, kvalitet peleta, biomasa, pelet, obnovljiva energija
DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GHTE1612017B

Рефбекови

 • Тренутно не постоје рефбекови.


U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera iz više užih naučnih oblasti:

 • Opšta i primijenjena hemija
 • Procesno inženjerstvo
 • Hemijske tehnologije
 • Prehrambene tehnologije
 • Kontrola kvaliteta i bezbjednost hrane
 • Tekstilno inženjerstvo
 • Grafičko inženjerstvo i
 • Ekološko inženjerstvo.

U časopisu su objavljivali i objavljuju istaknuti naučni radnici iz naše zemlje i okruženja, ali i šire. Radovi se objavljuju na jeziku autora (ukoliko je autor iz okruženja) i na engleskom jeziku. Novi uređivački odbor, koji je izabran u 2011. godini, nastoji unaprijediti kvalitet časopisa u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija u RS u čemu je u velikoj mjeri i uspio. U skladu s tim, Uredništvo između ostalih, strogo slijedi sljedeće kriterijume tokom publikovanja časopisa:

 • Dvosmjerna anonimna recenzija, koju vrše istaknuti profesori iz pripadajuće naučne oblasti;
 • Kriterijum standarda korektnog citiranja;
 • Redovnost izlaska (jednom godisnje);
 • Prostorna zastupljenost;
 • Analitička obrada radova;
 • Tiraž od 200 primjeraka po izdanju;
 • Pored štampanog postoji i elektronsko izdanje sa e-ISSN brojem.

Časopis je registrovan u EBSCO citatnoj bazi podataka.