Sinteza i karakterizacija poli(urea-siloksana) i poli(uretan-urea-siloksana) na bazi izoforon diizocijanata

Milica Balaban, Silvester Bolka, Vesna Antić

Апстракт


U okviru ovog rada sintetisani su poliurea (PUS) i poli(uretan-urea) (PUUS)
kopolimeri polazeći od aminopropil-terminiranih poli(dimetilsiloksanskih) mekih
segmenata različite mase (PDMS, Mn=1000 g/mol i 3200 g/mol) i izoforon diizocijanata
(IPDI), dok je kao produživač lanca korišćen 1,4-budandiol (BD). Kopolimeri su
sintetisani reakcijom jedno- ili dvostepene poliadicije u rastvoru u prisustvu kalajoktoata
kao katalizatora. Molski odnos reaktanata za sintezu PUS kopolimera
iznosio je 1:1,1 (PDMS:IPDI), a za sintezu PUUS koplimera 1:2,1:1 (PDMS:IPDI:BD),
dok su kao reakcioni rastvarač korišćene različite smješe tetrahidrofurana (THF) i
N-metilpirolidona (NMP). Struktura i sastav sintetisanih kopolimera potvrđene su 1H
NMR i FTIR spektroskopijom. Reološka svojstva sintetisanih PUS i PUUS kopolimera
ispitana su dinamičko-mehaničkom analizom (DMA) i pokazala su izrazitu zavisnost od
prirode i sadržaja tvrdih segmenata, kao i od dužine fleksibilnih siloksanskih segmenata
u ispitivanim uzorcima.


Пуни текст:

PDF

Референце


Ključne riječi:

aminopropil terminirani

poli(dimetilsiloksani),

poliurea,

poli(uretan-urea),

reološka svojstva.
DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GHTE1814009B

Рефбекови

 • Тренутно не постоје рефбекови.


U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera iz više užih naučnih oblasti:

 • Opšta i primijenjena hemija
 • Procesno inženjerstvo
 • Hemijske tehnologije
 • Prehrambene tehnologije
 • Kontrola kvaliteta i bezbjednost hrane
 • Tekstilno inženjerstvo
 • Grafičko inženjerstvo i
 • Ekološko inženjerstvo.

U časopisu su objavljivali i objavljuju istaknuti naučni radnici iz naše zemlje i okruženja, ali i šire. Radovi se objavljuju na jeziku autora (ukoliko je autor iz okruženja) i na engleskom jeziku. Novi uređivački odbor, koji je izabran u 2011. godini, nastoji unaprijediti kvalitet časopisa u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija u RS u čemu je u velikoj mjeri i uspio. U skladu s tim, Uredništvo između ostalih, strogo slijedi sljedeće kriterijume tokom publikovanja časopisa:

 • Dvosmjerna anonimna recenzija, koju vrše istaknuti profesori iz pripadajuće naučne oblasti;
 • Kriterijum standarda korektnog citiranja;
 • Redovnost izlaska (jednom godisnje);
 • Prostorna zastupljenost;
 • Analitička obrada radova;
 • Tiraž od 200 primjeraka po izdanju;
 • Pored štampanog postoji i elektronsko izdanje sa e-ISSN brojem.

Časopis je registrovan u EBSCO citatnoj bazi podataka.