Matematičko modelovanje proizvodnje etanola u toku fermentacije medovine

Sasa Papuga, Aleksandar Savić, Zvjezdana Kisin

Апстракт


Niz autora je dokazalo da se modifikovana Gompertz-ova jednačina može
primijeniti za matematičko modelovanje kinetike fermentacije različitih supstrata.
U ovom radu se po prvi put analizira primjenjivost modifikovane Gompertz-ove
jednačine za opisivanje kinetike nastanka etanola prilikom procesa fermentacije
medovine u laboratorijskim uslovima. Optimalni kinetički parametri su dobijeni
fitovanjem eksperimentalnih podataka u modifikovani Gompertzov-model, te
primjenom nelinearne regresione analize i ocjenom regresionih koeficijenata
metodom najmanjih kvadrata. Numerička optimizacija parametara i njihova statistička
analiza je izvršena primjenom matematičkih alata Solver i Regression iz programskog
paketa Microsoft Excel. Dobijeni matematički model opisuje nastanak etanola tokom
fermentacije medovine, predviđa maksimalnu koncentraciju etanola, maksimalnu
brzinu fermentacije i lag vrijeme produkcije etanola.


Пуни текст:

PDF

Референце


Ključne riječi:

medovina,

etanol,

matematičko modelovanje,

Gompertz model.
DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GHTE1814015P

Рефбекови

 • Тренутно не постоје рефбекови.


U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera iz više užih naučnih oblasti:

 • Opšta i primijenjena hemija
 • Procesno inženjerstvo
 • Hemijske tehnologije
 • Prehrambene tehnologije
 • Kontrola kvaliteta i bezbjednost hrane
 • Tekstilno inženjerstvo
 • Grafičko inženjerstvo i
 • Ekološko inženjerstvo.

U časopisu su objavljivali i objavljuju istaknuti naučni radnici iz naše zemlje i okruženja, ali i šire. Radovi se objavljuju na jeziku autora (ukoliko je autor iz okruženja) i na engleskom jeziku. Novi uređivački odbor, koji je izabran u 2011. godini, nastoji unaprijediti kvalitet časopisa u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija u RS u čemu je u velikoj mjeri i uspio. U skladu s tim, Uredništvo između ostalih, strogo slijedi sljedeće kriterijume tokom publikovanja časopisa:

 • Dvosmjerna anonimna recenzija, koju vrše istaknuti profesori iz pripadajuće naučne oblasti;
 • Kriterijum standarda korektnog citiranja;
 • Redovnost izlaska (jednom godisnje);
 • Prostorna zastupljenost;
 • Analitička obrada radova;
 • Tiraž od 200 primjeraka po izdanju;
 • Pored štampanog postoji i elektronsko izdanje sa e-ISSN brojem.

Časopis je registrovan u EBSCO citatnoj bazi podataka.