GLASNIK HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE

Časopis „Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa RS“ je naučni časopis nacionalnog značaja, koji se već nekoliko decenija izdaje na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Dakle časopis ima dugu tradiciju, s napomenom da je do prije tri godine izlazio pod naslovom „Glasnik hemičara i tehnologa RS“ U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera iz više užih naučnih oblasti, koje svojim radom i istraživanjem pokriva Tehnološki fakultet u Banjaluci.


Свеска 8, Бр. 14 (2018): Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske


Слика насловнице броја