ГЕОГРАФИЈА И ПРОСТОР

Рајко Гњато, Срђа Поповић, Обрен Гњато

Апстракт


Централно питатње овог рада тиче се географског простора схваћеног у смислу повезаних и
међузависних елемената природне и антропогене средине. Географски простор и форме географског простора
(геопросторности) доводе се у везу с логиком простора и просторним мишљењем као ресурсом и иницијалним
фактором развојних процеса на свим нивоима геопросторне организације, од локалног до глобалног. Ово
становиште позиционира географију као науку о географском простору и формама геопросторности.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/HER2117003G

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Часопис има аналитички обрађене чланке (DOI и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог. Има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој објављује све бројеве часописа.

Сваки рад у часпоису има УДК број, DOI број, категорију (тип чланка), сажетак чланка (апстракт) и кључне ријечи, те податке о аутору и њиховим афилијацијама.