ГИС БАЗИРАНА ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСКА АНАЛИЗА ПРОДУКЦИЈЕ БИОМАСЕ НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Даворин Бајић, Драгутин Аџић, Радoслав Декић

Апстракт


У овом раду извршена је просторно-временска анализа продукције биомасе на подручју Републике
Српске, коришћењем продуката даљинске детекције и географских информационих технологија. Основни улазни
параметри, на основу којих је извршена анализа, су бруто примарна продуктивност (GPP) и нето примарна
продукција (NPP). На основу GPP и NPP, као мјера продукције и акумулације угљеника у екосистемима, на
индиректан начин извршено је мјерење продукције биомасе. Kоришћени су сателитски снимци који се базирају
на MODIS (енг. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) MOD17 производу, који у осмодневним и
годишњим интервалима генерише GPP и NPP параметре, у виду ГИС растерских слојева. Анализа је извршена за
десетогодишњи период од 2005. до 2014. године, коришћењем Google Earth Engine ВЕБ ГИС апликације и QGIS
десктоп ГИС апликације. Резултати анализе продукције биомасе на подручју Републике Српске, у посматраном
периоду, указују на одређена одступања и колебања у просторним и временским оквирима, зависно од типа
екосистема, те у зависности од метеоролошких услова у појединим годинама посматрања.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/HER2117053B

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Часопис има аналитички обрађене чланке (DOI и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог. Има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој објављује све бројеве часописа.

Сваки рад у часпоису има УДК број, DOI број, категорију (тип чланка), сажетак чланка (апстракт) и кључне ријечи, те податке о аутору и њиховим афилијацијама.