ФОРМАЦИЈА ОРАХОВСКИХ ГНАЈСЕВА И КВАРЦ-СЕРИЦИТСКИХ ШКРИЉАЦА НА СЈЕВЕРУ ПРОСАРЕ

Алексеј Милошевић

Апстракт


Теренским и лабораторијским испитивањима утврђено је да су на сјеверу Просаре заступљене
метаморфисане творевине Ораховске формације представљене гнајсевима, микашистима, кварцсерицитским,
кварцитним и амфиболитским шкриљцима. Те творевине, настале на океанској кори у субдукционом рову
залучног басена, су крајем горње креде претрпјеле обликовања у три фазе. Прво су биле интензивно изоклино
убране. Затим су оне навучене на пограцку формацију, која је такође изоклино и коаксијално набрана заједно
са стијенама у осталим формацијама. На крају су творевине ораховске формације заједно са осталим сјајним
шкриљцима Просаре благо пренабранe. Уз све то сјајни шкриљци су били изложени синхроним и накнадним
руптурним деформацијама.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/HER2117091M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Часопис има аналитички обрађене чланке (DOI и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог. Има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој објављује све бројеве часописа.

Сваки рад у часпоису има УДК број, DOI број, категорију (тип чланка), сажетак чланка (апстракт) и кључне ријечи, те податке о аутору и њиховим афилијацијама.