ТРЕНДОВИ ИНДЕКСА ЕКСТРЕМНИХ ТЕМПЕРАТУРА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ‒ ПРИМЈЕР МОСТАРА

Татјана Попов, Слободан Гњато, Горан Трбић

Апстракт


У раду су анализирани трендови индекса екстремних температура у Босни и Херцеговини. Дневне
минималне и максималне температуре у периоду 1961‒2016. године са метеоролошке станице Мостар (који
је изабран за студију случаја) коришћене су за израчунавање 18 индекса употребом RClimDex (1.0) софтвера.
Максималне и минималне температуре показују тенденцију раста током цијеле године. Позитивни трендови
топлих температурних индекса израженији су од опадајућих трендова хладних температурних индекса. Међутим,
оба тренда указују да је на овом подручју присутно загријавање климатског система. Осмотрени трендови
најизраженији су у сезони љето, затим у сезонама прољеће и зима. Утврђена је значајна позитивна/негативна
корелација између Источно-атлантске осцилације и топлих/хладних температурних индекса током цијеле
године. Зимске и прољећне температуре такође су повезане са Сјеверно-атлантском и Арктичком осцилацијом,
респективно.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/HER2117107P

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Часопис има аналитички обрађене чланке (DOI и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог. Има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој објављује све бројеве часописа.

Сваки рад у часпоису има УДК број, DOI број, категорију (тип чланка), сажетак чланка (апстракт) и кључне ријечи, те податке о аутору и њиховим афилијацијама.