URBAN PLANNING IN LIBYA – EVOLUTION, LEVELS, PROBLEMS

Abousa Hadoud

Апстракт


Urban planning in Libya in general effectively contributed to preparation of comprehensive and the public plans for all Libyan cities. especially after the issuance of Law No. (5) of 1969, concerning the planning of cities and villages, three key schemes have been developed in three stages starting from the first phase for years 1968 to 1988, and the second stage years from 1988 to 2000, and the third stage years 2000 to 2025. Goal of such schemes is to make a balance between the natural increase of population and urban mass, in order to achieve urban development and environment and preserve of the environment and urban environment from degradation and the spread of degraded areas in Libyan cities. But a number of problems disrupted the planning, and have had effects on the urban development in Libya.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/HER1915121H

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Часопис има аналитички обрађене чланке (DOI и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог. Има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој објављује све бројеве часописа.

Сваки рад у часпоису има УДК број, DOI број, категорију (тип чланка), сажетак чланка (апстракт) и кључне ријечи, те податке о аутору и њиховим афилијацијама.