ГЕОГРАФСКА НАУКА И САВРЕМЕНА ДРУШТВЕНА СТВАРНОСТ

Мира Мандић, Миленко Живковић

Апстракт


Радом се дефинише савремени, изразито комплексни, задатак географије у рјешавању актуелних
проблема који проистичу из друштвене стварности. Наглашена је њена фундаментална улога у проучавању
географске структуре, те сложених и међузависних процеса у географском омотачу и његовим појединачним
географским системима. Апострофира се улога географије у изучавању савремених развојних процеса, просторно-
функционалне организације и модела одрживог развоја, као и апликативни значај у рјешавању кључних развојних
проблема савремене друштвене праксе (од локалног до глобалног нивоа), те њен образовни и васпитни карактер.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/HER2218001M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Часопис има аналитички обрађене чланке (DOI и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог. Има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој објављује све бројеве часописа.

Сваки рад у часпоису има УДК број, DOI број, категорију (тип чланка), сажетак чланка (апстракт) и кључне ријечи, те податке о аутору и њиховим афилијацијама.