ГОРЊЕ И ДОЊЕ БАРЕ − НЕКИ ЕЛЕМЕНТИ ОДРЖИВОСТИ И КВАЛИТЕТА ЈЕЗЕРСКЕ ВОДЕ

Рајко Гњато, Радослав Декић, Горан Трбић, Светлана Лолић, Обрен Гњато, Татјана Попов

Апстракт


Током љета 2016. године обављена су истраживања глацијалних језера Горње и Доње Баре на планини
Зеленгори у циљу утврђивања квалитета језерске воде и утврђивања карактеристичних процеса у језерским
базенима. Сем морфометријских мјерења, извршено је мјерење температуре воде језерских базена на различитим
дубинама. Узети су узорци воде како би се утврдили физичко-хемијски, микробиолошки и сапробиолошки
параметри. Резултати истраживања су показали изражене процесе еутрофизације језера Горње Баре. Интензивна
примарна продукција у површинском слоју овог језера огледа се у израженој хиперсатурацији као резултат
фотосинтетске активности фитопланктона и макрофита. На дну језера изражена је хипосатурација усљед
микробиолошке разградње органске материје. Такође, истраживање је обухватило параметре кисеоничног режима
и pH вриједност: На основу њих вода језера Горње Баре сврстана је у III класу и директна је посљедица интензивног
развоја фитопланктона у периоду узорковања. Састав фитопланктонске заједнице указује на β-мезосапробну воду.
Вриједности физичко-хемијских параметара језерске воде су у оквиру I, а санитарно-микробиолошких у оквиру
II класе. Језеро Доње Баре има олигосапробну воду одличног квалитета. Сем нешто повишених вриједности
концентрације суспендованих материја, засићеност воде кисеоником, бројност аеробних хетеротрофних и укупних
колиформних бактерија одговара II класи површинских вода. Вриједности осталих праћених параметара биле су
у оквиру I класе. Извор којим се језеро напаја водом, према физичко-хемијским и санитарно-микробиолошким
параметрима, одговара I класи, док отока има нешто повишену концентрацију суспендованих материја. Бројност
бактерија одговара II класи површинских вода. Интензиван развој фитопланктона и макрофита доводи до
нагомилавања органске материје на дну и убрзава процес старења језера.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/HER2218061G

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Часопис има аналитички обрађене чланке (DOI и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог. Има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој објављује све бројеве часописа.

Сваки рад у часпоису има УДК број, DOI број, категорију (тип чланка), сажетак чланка (апстракт) и кључне ријечи, те податке о аутору и њиховим афилијацијама.