АНАЛИЗА ПРОТИЦАЈА НА РИЈЕЦИ САНИ

Слободан Гњато

Апстракт


У раду су анализирани средњи годишњи и мјесечни протицаји на ријеци Сани. На основу прикупљених
података са хидролошкe станице Приједор, анализирани су трендови протицаја у периоду 1961−2014. године. Осим
трендова, анализиране су промјене између два вишегодишња периода 1961-1990. и 1991-2014. године. У циљу
идентификовања влажних и сушних периода извршено је рангирање година по водности. Aнализирана је повезаност
трендова протицаја са климатским промјенама (промјенaма температуре ваздуха и падавина). Такође, испитана је
повезаност варијабилности протицаја са атмосферским циркулацијама великих размјера на сјеверној хемисфери.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/HER2218103G

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Часопис има аналитички обрађене чланке (DOI и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог. Има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој објављује све бројеве часописа.

Сваки рад у часпоису има УДК број, DOI број, категорију (тип чланка), сажетак чланка (апстракт) и кључне ријечи, те податке о аутору и њиховим афилијацијама.